teensait.dir.bg

 
–ейтинг: 3.00
(111)
ƒобре дошли !!!
ѕ–ќћ≈Ќ» —¬≈“ј ѕќ ј∆»  ј ............
ћузика
¬сичко за тийнейджъра
Ќаучи истори€ с gsm-а
јрхитектура на бъдещето
Ѕисери
“е—тч≈тј
“ехнологии на 2010г.
—транно но факт...............
«а училище
 ак да .....................
ћайтапи, шеги, вицове и още нещо........
снимки
«а Ѕългари€
„удесата на света
¬иж и прочети нещо интересно
ƒревни€ ≈гипет
—транни закони
“екстове на песни
–екордите на √инес
необ€тни€ космос
—ветът на.................
“естчета
«вездни интервюта
«аконите на ћърфи
«астрашени видове
 люки
¬ицове
¬сичко за конете
»грички
 липчета
»зобретени€
 аталог на училищата в Ѕългари€
»зкуство
»грай —”ƒќ ” на вол€ !!!
јрхеологи€
ON LINE –ечници
 алендар
открити€ през изминалата 2008 година
‘ото √алери€
‘орум
јнкети
 артички
¬идео


»нфо за новите игри —амо за момчета —амо за момичета  акво знаете за .............

—ветът на................. / —ветът на науката

—ветът на науката
12.12.08 15:40
ѕриродата на матери€та

¬сичко, което ни заобикал€ (този компютър, вашето т€ло, въздуха, който дишаме, водата, ко€то пием) е изградено от различни вещества. ¬еществото се характеризира с маса и заема част от пространството, т.е. има обем.

¬сички вещества могат да се класифицират най-общо като твърди, течни и газообразни. “върдите вещества имат определена форма. √умата, дървото, стъклото, жел€зото, памука и п€съка са твърди вещества. Ќеобходима е значителна сила, за да се промени формата или обема на железен прът например, тъй като атомите или молекулите на твърдите вещества са плътно подредени и имат много малка възможност за движение.

“върдите вещества от сво€ страна могат да се раздел€т на кристални и аморфни. —калите, дървото, харти€та и памука са кристални вещества.  ристалните вещества са изградени от атоми, които са подредени в строго определена последователност.  огато тези твърди вещества се нагре€т, те се превръщат в течности. “ози процес се нарича топене и протича при точно определени температури, които са различни за различните кристални вещества. јморфни вещества са гумата, стъклото, с€рата и др. ѕри т€х атомите не са подредени в строго определен пор€дък и когато се нагр€ват те се топ€т постепенно в гол€м температурен интервал.

«а разлика от твърдите вещества, течностите не са неподвижни. јко изсипете вода, мл€ко, или олио на масата, течността ще се разлее по ц€лата повърхност. јтомите или молекулите на течностите се привличат взаимно, което позвол€ва на течностите да текат. Ќо тези атоми не са подредени в точно определен ред и могат свободно да се движат, което е причина течностите да н€мат определена форма. “е приемат формата на съда, в който са поставени. “ечностите обаче имат определен обем; 200 ml мл€ко например н€ма да се побере в кути€ от 100 ml.

√азове са например въздуха, кислорода, въглеродни€ диоксид. “е н€мат точно фиксирана форма или обем. “ехните частици се разпредел€т равномерно в съда, в който са поставени, като го запълват. јко излеете вода в автомобилна гума, т€ ще се разположи на дъното й. јко вкарате обаче въздух, той запълва ц€лото пространство в гумата. –азсто€ни€та между атомите или молекулите на газовете са големи и частиците могат да се движат много бързо. √азовете или се свиват или разшир€ват, за да се приспособ€т към различните пространства.Ѕезкрайномалки€т ј“ќћ


ƒнес на хората са известни над 5 милиона вещества. ≈дно от най-поразителните неща в науката е факта, че всички тези вещества са изградени от около 100 на брой различни разновидности на матери€та, наречени елементи. ≈лементи са кислорода, водорода, златото, алумини€, с€рата, въглерода, хлора и много други, които се комбинират по различен начин, за да образуват повече от 5 милиона вещества. ≈лементите са изградени от частици, наречени молекули, твърде малки, за да бъдат вид€ни дори с мощен микроскоп. ћолекулите са изградени от още по-малки частици, наречени атоми. ÷ели€т св€т е изграден от атоми.

»де€та за атомите за първи път се по€в€ва в ƒревна √ърци€. ѕрез 400 г. пр.н.е. древногръцки€т философ ƒемокрит създава теори€, според ко€то матери€та може да се дели на по-малки и още по-малки частици, докато се стигне до частица, при ко€то не може да има по-нататъшно делене. “ези неразрушими частици били наречени “atomos”, което на гръцки език означава неделим. ƒнес ние знаем, че атомите са много малки частици, толкова малки, че ако подредим 10 милиона атома един до друг, ще получим верижка дълга 1 мм. “еори€та на ƒемокрит обаче не била възприета в древни€ св€т, тъй като повечето хора в€рвали в теори€та на јристотел, според ко€то веществото е съставено от четири елемента: зем€, огън, въздух и вода.

ѕрез —редновековието в ≈вропа, концепци€та за атомите е била считана за твърде абстрактна и съответно е била отхвърлена. ≈два през 1804 г. английски€т учен ƒжон ƒалтон формулира атомната теори€, основавайки се на своите експерименти. “ой твърди, че всичко е изградено от атоми; че всички атоми на един и същ химичен елемент имат една и съща форма, размери, тегло, и свойства; и че атомите на всеки елемент се различават от атомите на който и да е друг елемент. “ой казва, че при химичните реакции атомите не се създават или разрушават, а по-скоро образуват нови комбинации.


модел на хелиев атом

ƒалтон е см€тал, че атомите са твърди, но днес се знае, че атомите представл€ват по-скоро куха сфера с плътно €дро в центъра. –азмера на €дрото във вътрешността на атома е сравним с размера на мравка в центъра на футболно игрище. ¬с€ко €дро съдържа по-малки частици протони, които имат положителен електричен зар€д, и неутрони, които н€мат зар€д. ядрото е заобиколено от електрони, които имат отрицателен електричен зар€д. ¬ъв всеки атом бро€т на протоните е равен на бро€ на електроните и следователно цели€т атом е електронеутрален, т.е. н€ма зар€д. ѕрез 1913 г. датски€т физик Ќилс Ѕор предлага модел на атома, при който електроните се върт€т около €дрото, както планетите се върт€т около —лънцето. ƒнес се счита, че движението на електроните по-скоро наподоб€ва ро€к пчели около кошер.

—илата на електростатично привличане между положително натоварените протони в €дрото и отрицателно натоварените електрони, върт€щи се около него, задържат електроните в техните орбити. ядрото обаче е изградено от плътно подредени неутрони и протони.  акто е известно частици с еднакъв зар€д се отблъскват. —ледователно съществуват сили, които преодол€ват електростатичните сили на отблъскване. “ова са €дрените сили. ¬се още н€ма единна теори€ за строежа на атомното €дро.

 аква е причината жел€зото да е твърдо, кислорода - газ, а живака - течност? —войствата на елемента се определ€т от бро€ на протоните и електроните в атома, който се нарича атомен (пореден) номер. ¬сички атоми на един и същ елемент са еднакви. јко сте виждали един атом кислород, все едно сте видели всички. ¬одорода, най-леки€т елемент, има един електрон и един протон. “ой е основата, върху ко€то се е формирала ц€лата ¬селена. ¬одородни€т атом е най-разпространени€т атом във ¬селената.  ислорода има осем протона и осем електрона. “ой е най-разпространени€т елемент на «ем€та. ”рана, един от най-тежките елементи, има 92 протона и 92 електрона.

÷ели€т св€т е изграден от атоми. ¬сичко, което виждаме и знаем, че съществува е изградено от милиарди и милиарди от тези безкрайно малки частици матери€. ∆ивота съществува, защото атомите непрекъснато се движат, удр€т, свързват, раздел€т, излъчват енерги€ и поглъщат енерги€.


„удните метали

»зучаването на металите започва през —редновековието, когато алхимиците търсели техника за превръщане на основни метали, като оловото, в злато. “е не усп€ват да получат злато, но експериментирайки с металите (за разлика от древните гърци, които само размишл€вали върху т€х) алхимиците направили много открити€.

¬сички, с изключение на 20, от над 100 известни химични елемента са метали, но само 7 от т€х са широко разпространени в земната кора. ∆ел€зото, най-широко използвани€ метал, се среща р€дко в свободно състо€ние (не е свързан с други метали) и тр€бва да бъде извлечен от срещащите се в природата съединени€ (руди) като хематит, магнетит и пирит.  расивите цветове на скалите се дължат почти изц€ло на тези железни съединени€. ¬същност железни€т пирит често се нарича фалшиво злато, поради приликата на цвета му с този на златото. ∆ел€зото е много силен магнит и факта, че «ем€та е магнит (има магнитно поле) навежда учените на мисълта, че това веро€тно се дължи на факта, че жел€зото е главен компонент на земното €дро.

„истото жел€зо е относително мек, сребрист метал, който е много активен химически (т.е., свързва се с кислорода, при което кородира (ръжд€сва)). ќбикновено към жел€зото се добав€т други елементи или съединени€, при което се образуват сплави като стомана, неръждаема стомана, или чугун, които са по-дълготрайни и по-устойчиви срещу ръжда от чисти€ метал.

јлумини€т е най-разпространени€ метал, но не е бил използван допреди един век, тъй като е много активен химически и трудно се извлича. ѕодобно на жел€зото, той е мек и сребрист, но за разлика от жел€зото и стоманата, алумини€т е много лек и по-устойчив срещу корози€ (разрушаване на метала). “ези негови качества го прав€т много подход€щ при конструирането на самолети, влакове, автомобили и ракети.

ѕрез 40-те години на ’’ век, магнези€т се оказва важен метал. ¬ъпреки че е по-малко разпространен на «ем€та, по-активен химически, и по-трудно се получава от алумини€, той се съдържа в морската вода, а това означава, че има почти безкраен запас от него.

¬ годините на старта на космическите изследвани€, изключителните свойства на титана го направиха нови€ чуден метал. “итанът е по-лек и по-твърд от стоманата, по-устойчив на корози€ и висока температура.

ќстаналите значително разпространени метали са натрий, калий и калций . ¬сички те са толкова активни химически (реагират бурно с водата), че не могат да бъдат използвани като конструкционни материали.

∆изненонеобходимите √азове

 олко дълго човек може да оцелее без кислород?  акво щеше да се случи, ако н€маше азот във въздуха?  олко важен е водорода?

“ри от най-разпространените и важни елементи са газовете кислород, азот и водород. ¬ъпреки че те притежават много общи свойства - и трите са безцветни, без мирис и вкус при стайна температура - всеки един от т€х е необходим за поддържане на живота по свой уникален начин.

≈дно и също вещество е причина жел€зото да ръжд€сва, дървото да гние, бо€та да се втвърд€ва, бензина да гори. ќгън€т не може да пламти без него и хората не могат да живе€т без него. “ова вещество е кислорода - основен компонент на въздуха и водата и най-разпространени€т елемент на «ем€та.

 ислородът е много активен химически, което означава, че лесно се свързва с други вещества в процес, наречен окисление. Ќапример, жел€зото взаимодейства с кислорода от въздуха, при което се образува железен оксид или ръжда. ’раната и водата се свързват с кислорода, при което храната се разлага (развал€ се). –астителните масла, използвани в боите, взаимодействат с кислорода, за да се втвърд€т. ¬сички тези процеси са примери за бавно окисление.

Ѕързото окисление на горивата е съпроводено с отдел€не на светлина и топлина (огън). ѕон€кога огън€т се запалва спонтанно. јко поради липса на вентилаци€ се нагрее вещество с ниска пламна температура, като например напоени с нефт парцали, вестник или зърно, окислението може да настъпи така бързо, че веществото избухва в пламъци. “ова €вление се нарича спонтанно горене.

 ислород е открит в протоплазмата на всички живи организми и е крайно необходим за дишането. ’ората не могат да живе€т повече от пет минути без кислород. Ќие вдишваме кислород, който преминава в кръвта и така се пренас€ до тъканите на т€лото (до клетките). “ам се свързва с храната, ко€то консумираме, при което се отдел€ енерги€, необходима за поддържане на телесната температура и зареждаща ни със сила за физическа активност.

јзота също е жизненоважен за живите организми. ¬сички растени€ и животни съдържат азотни съединени€, в които азота е бил трансформиран до свободното му състо€ние посредством процес, наречен азотно фиксиране. ћинералните торове съдържат азотни съединени€, които подхранват растени€та и стимулират растежа им.

«а разлика от кислорода, азота е сравнително неактивен. “ова означава, че азота не встъпва лесно в химични взаимодействи€ с други вещества. —ледователно азота не поддържа горенето. јко н€маше азот във въздуха, който да разрежда кислорода, който дишаме, изгар€нето на горивата щеше да бъде необикновено бързо, металите биха се разрушавали много бързо и пушенето би било невъзможно.  огато при висока температура, под действие на електричество и катализатори, азота все пак взаимодейства с други елементи и може да бъде много мощен. “ъй като много азотни съединени€ са нестабилни, те се използват в експлозиви като тротил и барут. јзотни съединени€ са различни отрови, антибиотици, райски газ (диазотен оксид) и анестетици. јзота може да се извлече от въздуха чрез втечн€ването му.

¬одорода е най-разпространени€ елемент във ¬селената. —лънцето и другите звезди представл€ват почти чист водород. »зточникът на енерги€ за нашето —лънце са €дрени реакции, при които става превръщане на водорода в хелий. ¬одород е открит в тъканите на почти всички растени€ и животни. ¬ нашите организми има повече атоми водород отколкото атоми от всеки друг елемент, тъй като нашите тела са около 2/3-ти вода (молекулата на водата съдържа два атома водород и един атом кислород)! ¬одород се съдържа в повечето горива и във всички киселини. “ой е най-леки€т известен елемент и е силно запалим. ’ели€т е лек почти колкото водорода, но за разлика от него не гори.

¬одорода и кислорода са основните съставки на водата, ко€то пием. јзота и кислорода са главните елементи на въздуха, който дишаме. Ќашето съществуване не би било възможно без присъствието и на трите елемента.


ѕриродата на цветовете

«ащо небето е синьо, а тревата зелена? «ащо небето не е зелено, а тревата син€? » защо една роза е червена, а не пурпурна? “ова, което виждаме като цв€т е начина, по който наши€ мозък реагира на различните дължини на вълните на светлината.

—ветлината е форма на електромагнитна енерги€, ко€то се разпростран€ва много бързо при различни честоти, или различни дължини на вълните, които виждаме като различни цветове. Ќапример вълна с дължина 400 нанометра (nm) ни кара да виждаме виолетов цв€т. ¬ълна с дължина 660 нанометра съответства на червени€ цв€т.  афеви€т цв€т се индуцира от смесването на вълни с различна дължина. ∆ълтото има собствена вълна с определена дължина, но може да се получи и при смесването на вълни, съответстващи на червеното и зеленото. Ќашето небе изглежда синьо, защото молекулите на кислорода и азота във въздуха разсейват повече вълни, съответсващи на синьото, отколкото на н€кой друг цв€т.

Ѕ€лата светлина е резултат от смесването на дължините на вълните на всички цветове. —ър »сак Ќютон открива, че когато слънчевата светлина преминава през стъклена призма, б€лата светлина се разлага в спектър от цветна светлина. —лед това Ќютон позвол€ва на спектъра от цветове да премине през втора призма, при което цветовете отново се сливат и се получава лъч б€ла светлина. “ози прост експеримент демонстрира, че б€лата светлина съдържа всички цветове на спектъра.  расив пример за това €вление се по€в€ва когато слънчевите лъчи падат върху капки вода във въздуха след дъжд. Ћъчът б€ла слънчева светлина се превръща в дъга от цветове.

—ъществуват и електромагнитни вълни, които са невидими за нашите очи. ¬ълни с дължина по-малка от тази на виолетови€ цв€т се наричат ултравиолетови лъчи, които причин€ват потъмн€ването на кожата и могат да увред€т кожните клетки. –ентгеновите лъчи и гама лъчите са електромагнитни вълни с още по-малка дължина. ¬ълни с дължина по-гол€ма от тази на червени€ цв€т продуцират инфрачервени лъчи (излъчват ги всички нагрети тела) и радио вълни. Ќие не можем да видим тези електромагнитни вълни, но межем да измерваме и използваме т€хната енерги€.


—¬≈“Ћ»Ќј“ј

ѕовечето от знанието за света дължим на способността си да "виждаме" с нашите очи, с телескопите и микроскопите.Ќо как всъщност виждаме? »стината е, че светлината пътува до нашите очи. Ќапример вие виждате страницата на книга, защото светлината от слънцето или от електрическа лампа, се отраз€ва от харти€та и достига до очите ви. јко сте в напълно тъмно помещение, н€ма нищо да виждате, нито да различавате цветове.

ѕон€кога виждаме светлина, излъчена от директен източник, като например —лънцето, огън, светкавица или електрическа крушка. ѕрез останалото време виждаме светлина, отразена от различни предмети. Ќапример —лънцето, като вс€ка звезда свети със собствена светлина, т.е. излъчва светлина, докато Ћуната свети като отраз€ва светлината, ко€то достига до не€ от —лънцето.

—ветлината пътува с най-висока скорост. ¬ъв въздуха т€ се движи със скорост 299 338 километра в секунда. “€ се движи малко по-бързо във вакуум и по-бавно в други прозрачни материали, например вода или диаманти. Ќа светлината й тр€бва по-малко от една минута, за да стигне от «ем€та до Ћуната и около 15 минути, за да стигне от —лънцето до «ем€та.

ѕрез 1678 холандски€т учен  ристи€н ’юйгенс пръв изказва предположението, че светлината се разпростран€ва на вълни. ѕо-късно трудовете на јлберт јйнщайн и шотландеца ƒжеймс ћаксуел разкриха, че в действителност светлината се състои от частици, наречени фотони и се разпростран€ва като електромагнитни вълни. »зглежда, че светлината се разпростран€ва в права лини€. јко включите фенерче в тъмнината, лъчът светлина изглежда прав. «а сравнение звуковите вълни се разпростран€ват във всички посоки. ћожем да чуем гласовете на хора от другата страна на стената, но не и да ги видим.

ѕри определени услови€ светлината се отклон€ва от праволинейното си движение.  огато светлината пада върху н€какъв предмет, по-гол€мата част от не€ или се поглъща (в случай на непрозрачен предмет като например дърво или метал) или преминава през него (в случай на прозрачен материал, например стъкло или вода). ќстаналата част от светлината се отраз€ва като промен€ посоката си на движение.  огато светлината се отраз€ва от гладка повърхност, т€ промен€ посоката си по определен симетричен начин, т.е. ъгъла, под който светлината се отраз€ва е точно равен на ъгъла на падане на лъча на повърхността. јко повърхността е неравна (грапава), светлината се отраз€ва в много посоки.

Ќ€кои сребърни съединени€ (като сребърен бромид) отраз€ват почти ц€лата светлина, ко€то пада върху т€х и те съответно се използват за огледала. ќбразът, който се отраз€ва в плоско огледало е идентичен на оригинални€ предмет, дори по размери, с изключение на това, че образът е обърнат. “ова е така, защото светлината върху равната повърхност промен€ посоката си.

 огато светлината преминава от една прозрачна среда в друга, т€ промен€ скоростта си и посоката на разпространение. “ози процес, наречен рефракци€, об€сн€ва видимото скъс€ване на краката на човек във вода.

—ветлината е форма на енерги€, ко€то може да се трансформира в топлина. ћожете да докажете това като използвате лупа, за да съберете слънчевите лъчи върху парче харти€. ¬ резултат - харти€та ще се запали. »менно това е енерги€та от —лънцето, ко€то затопл€ «ем€та и позвол€ва на живите организми да растат. –астени€та се снабд€ват със светлинна енерги€ директно от —лънцето. ∆ивотните € приемат чрез растени€та, с които се хран€т.


Ќ€колко идеи за ƒ¬»∆≈Ќ»≈“ќ

 ое пада по-бързо - стръкче трева или камък? ¬секи може да види, че камъка пада по-бързо. »менно в това са в€рвали древните гърци. ќсновавайки се на ежедневни€ опит, јристотел определ€, че тежките тела падат по-бързо от леките предмети и че телата падат със скорост, пропорционална на т€хното тегло.

јристотел изучавал също така хоризонталното движение. “ой забел€зва, че когато и да бутне камък или н€какво друго т€ло, то винаги се търкал€ известно време и след това спира да се движи, т.е. остава в покой. “ой изказва хипотезата, че естественото състо€ние на т€лото е да е в покой, а за да се движи посто€нно е нужна сила. ’ипотезите на јристотел господствали около две хил€ди години, защото са били в съгласие с логиката и всекидневното наблюдение.

¬ началото на 17 век тези твърдени€ са били оспорени. √алилео √алилей не бил съгласен да приеме н€какви идеи без да се увери в т€хната в€рност с помощта на експерименти. “ой пуска различни предмети от гол€ма височина и записва резултатите. ќпровергавайки теори€та на јристотел, √алилей установ€ва, че всички тела падат с еднаква скорост, ако се пренебрегне съпротивленето на въздуха. —тръкче трева пада по-бавно от камък, само защото среща по-гол€мо съпротивление от страна на въздуха.

√алилей опровергава и хипотезата за хоризонталното движение. “ой демонстрира, че т€ло, търкулнато по гладка повърхност изминава по-гол€мо разсто€ние от т€ло, тласнато по неравна повърхност.  огато се използва смазочно масло, почти никаква сила не се изисква, за да задържи т€лото в движение. “ой заключава, че ако т€лото не среща съпротивление (триене), то ще продължи да се движи с посто€нна скорост, дори ако не се прилага сила.

ѕоловин век по-късно Ќютон разшир€ва идеите на √алилей и формулира теори€, според ко€то т€ло в покой ще остане в покой, а т€ло в движение ще продължи да се движи, освен ако не бъде приложена н€каква външна сила. “ази теори€ е универсална и известна като ѕърви закон на Ќютон за движението.


Ќютон об€сн€ва ƒ¬»∆≈Ќ»≈“ќ

¬ъпреки че, много учени са изучавали движението велики€т —ър »сак Ќютон е този, който формулира теори€та за движението, потвърждавайки и разшир€вайки по-ранните трудове на √алилей и  оперник. Ќютон изучава хоризоталното и вертикалното движение.

ѕръв Ќютон изучава величината инерци€ - способността на т€лото да се съпротивл€ва на промени в негови€ начин на движение или посока. Ќапример тенис топката има малка инерци€ - лесно е да € накарате да се движи, да спре или да промени посоката си на движение. ќт друга страна един камион има много гол€ма инерци€. Ќютон заключава, че т€ло в покой ще остане в покой и т€ло в движение ще продължи да се движи, освен ако н€каква външна сила не въздейства на т€лото. “ози принцип се нарича закон за инерци€та, или ѕърви закон на Ќютон за движението.

Ћюбопитството на Ќютон обаче не било задоволено. “ой се чудел какво причин€ва пром€на в движението. «ащо т€ло в покой започва да се движи или т€ло, което се движи промен€ посоката си. “ой установ€ва, че ако едно т€ло е в покой, не му действа никаква сила; обаче ако върху т€лото се приложи сила, т€ ще го ускори, забави или промени посоката му на движение.

ќсвен това Ќютон открива, че има връзка между сила и ускорение. јко бутнете лекичко една люлка, т€ ще се люлее бавно, ако € бутнете по-силно - ще се люлее по-бързо. Ќютон забел€зва, че ако не се отчита триенето, големината на силата директно се отнас€ към ускорението.

”скорението е също така свързано с масата на т€лото. ћасата, ко€то е количеството матери€, съдържаща се в едно т€ло, също определ€ инертността на едно т€ло. ≈дин камион има огромна маса, а един велосипед има доста по-малка маса. јко се приложи една и съща сила, за да се приведат в движение двата обекта, велосипеда ще се движи по-бързо от камиона.  олкото по-гол€ма е масата на т€лото, толкова по-гол€ма е неговата инертност и толкова по-малко ускорението, което получава. ¬същност ускорението на едно т€ло е обратно пропорционално на неговата маса. ¬тори€т «акон на Ќютон за движението гласи, че ускорението(а) на едно т€ло е пр€ко свързано със силата(F), ко€то действа върху него и е обратно пропорционално на неговата маса(m): F=ma. ѕосоката на ускорението съвпада с посоката на приложената сила.

Ќакра€ Ќютон изучава въпроса за източника на силата. “ой забел€зва, че силата действаща на едно т€ло идва от друго т€ло. Ќо тази иде€ сама по себе си не била в съгласие с неговото виждане за една хармонична и симетрична вселена. «атова той заключил, че всеки път когато се прилага сила в една посока, има друга сила, ко€то действа в обратна посока и със същата големина. ¬еро€тно тази иде€ e трудна за възприемане, но опитайте се да дръпнете гумено ластиче и ще усетите как то се стреми да се върне към вас. “елата могат да упражн€ват сила, тъй като всички материали са еластични до известна степен, въпреки че еластичността на н€кои тела е слаба. Ќапример когато допрете с ръце или крака стената на плувен басейн, започвате да се отдалечавате от не€. —тената упражн€ва върху вас сила, ко€то ви тласка в противоположната посока. ј ако мислите, че пода не отблъсква вашите стъпала, защо тогава се износват обувките ви, и защо ви бол€т краката след като сте били на крак дълго време? ѕо този начин Ќютон изказва сво€ “рети закон: когато едно т€ло упражн€ва сила върху друго т€ло, второто т€ло упражн€ва равна по големина и с обратна посока сила върху първото.

ƒвижението на космическата ракета също се базира на този закон. –акетата изхвърл€ газове, които пък упражн€ват равна по големина и противоположна по посока сила, като по този начин тласкат ракетата напред. ¬ космоса, космическите кораби могат да промен€т скоростта си или посоката на движение като изхвърл€т ракети в противоположната посока.

«аконите на Ќютон са приложими навс€къде във ¬селената и синтезират и вертикалното и хоризонталното движение. »де€та, че ¬селената функционира според логически, системни природни закони оказва вли€ние не само върху научни€ св€т, но и върху социалното, политическо и философско мислене на «ападни€ св€т за двеста години напред.


¬идовете ≈Ќ≈–√»я

≈нерги€та е способността да се върши работа.  огато чук забива пирон, той упражн€ва сила върху гвозде€, ко€то го кара да се движи. ƒвижението на чука има способността да върши работа и следователно притежава форма на енерги€, ко€то наричаме кинетична енерги€.  инетичната енерги€ е енерги€та на движението.

≈дно т€ло може да притежава енерги€ не само в следствие на движенето си, но също и поради сво€та позици€ или форма. Ќапример когато часовникова пружина е навита, т€ съхран€ва енерги€.  огато тази енерги€ се освобождава, т€ ще върши работа, движейки стрелките на часовника. “ази форма на енерги€ се нарича потенциална енерги€. ѕотенциалната енерги€ е съхранена енерги€. ¬одата в €зовир е друг пример за потенциална енерги€.

»ма много видове кинетична и потенциална енерги€, включително химична, топлинна, механична, електрическа и €дрена енерги€.

’имическата енерги€ е потенциална енерги€, ко€то се съхран€ва в бензина, храната, маслото. “очно както часовниковата пружина тр€бва да бъде освободена, за да се задвижат стрелките на часовника, така и енерги€та, съхранена в молекулите на храната, тр€бва да бъде освободена с помощта на ензими или други вещества в организма, а енерги€та, съдържащата се в бензина, тр€бва да бъде освободена от свещите, за да извърши сво€та работа, задвижвайки автомобила напред.

“оплинната енерги€ може да се дефинира като кинетична енерги€ на молекулите.  огато едно вещество се нагрее, молекулите му започват да се движат по-бързо.

ћеханичната енерги€ е енерги€та, ко€то се отнас€ до движението на телата.

Eлектрическата енерги€ е енерги€та, ко€то е резултат от действието на електрически зар€ди.

ядрената енерги€ е енерги€та, ко€то се съхран€ва в €драта на определени атоми, като уран, плутоний и др.


≈=mc2

≈нерги€та може да се преобразува от един вид енерги€ в друг. Ќапример една €бълка, вис€ща на дървото притежава потенциална енерги€, или енерги€, ко€то се определ€ от положението на обекта. ѕадайки на зем€та, т€ губи потенциална енерги€, понеже намал€ва височината, на ко€то се намира. ¬ същото време т€ печели кинетична енерги€, т.е. енерги€ на движението, тъй като расте нейната скорост. ѕотенциалната енерги€ се трансформира в кинетична енерги€.

ћного често преобразуването на енерги€та включва пренос на енерги€ от едно т€ло към друго.  огато вдигате камък, преобразувате химичната енерги€ на храната, ко€то сте из€ли, в мускулна енерги€, като в същото време вашата мускулна енерги€ се използва за повишаване на потенциална енерги€ на скалата.  огато пък карате велосипед мускулната енерги€ се преобразува в механична енерги€.

 огато енерги€та се трансформира от един вид в друг или се предава от едно т€ло на друго, не се губи никаква енерги€.  огато се измери енерги€та, откриваме, че пълната сума остава непроменена. ѕредставете си, че приготв€те и след това из€ждате н€каква храна. јко измерим внимателно ц€лата енерги€, ко€то остава в кра€ на този процес (като например потенциална, кинетична, и топлинна), винаги бихме открили точно същото количество енерги€, с което сме започнали (като например химична и потенциална енерги€). ≈нерги€та може да се превръща от един вид в друг, но не е възможно енерги€ да се създава или унищожава.“ова се нарича «акон за запазване на енерги€та.

ћатери€та, подобно на енерги€та, също може да се преобразува от един вид в друг, но нито може да се създава от нищото, нито да се разрушава. ѕрез 1785 г. френски€т химик јнтоан Ћавоазие демонстрира, че н€ма печалба или загуба на маса при химически процес. Ќапример, когато изгар€ парче дърво, остава пепел. ¬ същото време при горенето дървото взаимодейства с кислорода във въздуха, при което се образува въглероден диоксид и водни пари, които преминават в атмосферата. јко въглеродни€т диоксид, водните пари и пепелта се съберат заедно, масата им ще бъде равна на сумата от масата на дървото и масата на кислорода, използван при горенето. “ака че, н€ма никаква пром€на в общата маса. “ова се нарича «акон за запазване на масата.

ћного години по-късно, јлберт јйнщайн създава теори€, според ко€то запазването на енерги€та не може да се разглежда отделно от запазването на масата, т.е. има един единствен закон, свързващ енерги€ и маса. “ой см€та, че матери€та може да се превръща в енерги€ и обратното. “ази концепци€ намира израз в неговото прочуто уравнение ≈=mc2, където е енерги€та, m е масата, а c e константа, равна на скоростта на светлината.

“еори€та на јйнщайн се потвърждава през 1939 г., когато са открити €дрените процеси. ”станов€ва се, че при разпадането на уранови атоми може да се отдели огромно количество енерги€. “ози процес се нарича делене на €дрото на атома.  огато уранов или плутониев атом се разпада, при този процес се отдел€ неутрон, който от сво€ страна предизвиква деленето на други атоми и т.н. “ази верижна реакци€ протича много бързо и се отдел€ огромно количество енерги€. ¬ерижните реакции са управл€еми и неуправл€еми. ¬зривът на атомната бомба е неуправл€ема реакци€. ”стройствата, в които се осъществ€ва и поддържа управл€ема верижна реакци€, се наричат €дрени реактори. “акива реактори се използват в ј≈÷.

¬ъпреки че може да изглежда странно, процес, точно обратен на деленето на €драта, също може да бъде източник на колосално количество енерги€. “ози процес се нарича €дрен синтез. ѕри услови€та на много високи температури, каквито са например в центъра на —лънцето, водородните атоми се сливат, за да се образуват хелиеви атоми. ѕри този €дрен синтез, водородните атоми губ€т малко количество маса, ко€то се трансформира в енерги€. “акъв тип реакции се наричат термо€дрени. “е са един от основните източници на енерги€ за —лънцето и звездите. ѕроцес на €дрен синтез протича във ¬одородната (термо€дрена) бомба, ко€то е много по-мощна от атомната бомба. ѕринципът на €дрен синтез обаче може да се използва и за мирни цели - производство на енерги€, ко€то да осигури нуждите на хората за дълго време.


¬ли€нието на “≈ћѕ≈–ј“”–ј“ј

“емпературата оказва вли€ние върху матери€та по много различни начини.  огато веществото се нагр€ва, неговите молекули започват да се движат по-бързо и неговите свойства се промен€т. јгрегатното състо€ние на веществата зависи от температурата. Ќапример при 0o— или под тази температура, водата е твърда (лед), над 0o— т€ е течност, а при 100o— се превръща в газ (пара). ѕочти всички останали вещества промен€т агрегатното си състо€ние по подобен начин в зависимост от температурата.

“емпературата промен€ и цвета на веществата. Ќапример с повишаване на температурата жел€зото става червено, после оранжево и накра€ б€ло (веро€тно сте виждали как се зачерв€ва котлона на печката). ≈лектрическата лампа с нажежаема жичка е друг пример за пром€на на цвета, тъй като волфрамовата жичка излъчва б€ла светлина, когато е гореща.

–азмера на едно т€ло също зависи от температурата. ѕовечето тела се разшир€ват при нагр€ване и се свиват при охлаждане. ѕо тази причина железопътната лини€ е с различна дължина през л€тото и зимата.

“емпературата също вли€е върху газовото нал€гане.  огато газ се нагрее, неговите молекули започват да се движат бързо и удр€йки се в стените на съда, указват натиск върху т€х. јко затворен стъклен съд се нагрее, нарастващото нал€гане вътре в съда ще доведе до счупването му.

—ъпротивлението на металните проводници също зависи от температурата. — нарастване на температурата съпротивлението расте. ”становено е, че съпротивлението на много метали и техните сплави при много ниски температури, намал€ва до нула. “ова €вление се нарича свръхпроводимост. «ависимостта на съпротивлението от температурата се използва за направата на термометри, измерващи температурата с много гол€ма точност.

∆ивите организми са много чувствителни към сравнително слаби температурни промени.  огато докоснем нещо много горещо или много студено изпитваме болка. Ѕолката ни служи за защита, защото живите същества не могат да понас€т екстремни температури. »зползвайки този принцип, ние пастьоризираме мл€кото и печем месото, за да убием опасни бактерии и други микроорганизми, които не понас€т жега, но биха навредили на здравето ни.


 ак се пренас€ “ќѕЋ»Ќј“ј

“оплината е енерги€та, ко€то стопл€ нашите домове и обработва храната. “ова е преноса на енерги€ от едно по-топло към едно по-студено т€ло.  ак обаче се осъществ€ва този топлинен пренос?

≈дин от начините за топлинен пренос се осъществ€ва когато има разлика в температурите на две тела и се нарича топлопроводност. Ќапример, ако потопим сребърна лъжичка в чаша с горещ чай, нейната дръжка моментално ще се загрее. ѕричината е, че молекулите в потопената част на лъжичката се ускор€ват и карат бавно движещите се молекули в студената дръжка да се движат по-бързо. ѕо този начин топлинната енерги€та се предава от топло към студено т€ло. ѕроцеса на топлопренос протича докато температурите на двете тела се изравн€т.

ћеталите са добри проводници, защото при т€х топлината се предава лесно от една молекула на друга. ¬сички вещества провеждат н€каква топлина, но стъклото, пластмасата и дървото например действат като изолатори, тъй като техните молекули предават енерги€та много бавно. √азовете и течностите са лоши проводници, защото молекулите им се срещат р€дко, за да предадат енерги€та една на друга. Ќай-топлите материали са тези, които впримчват въздушни мехурчета, като например вълна, стъклопласт, азбест и пух. ¬акуумът е идеални€т изолатор, тъй като н€ма молекули, които да пренас€т топлината.

¬ъпреки че, молекулите на течностите не предават много добре топлина една на друга, те все пак пренас€т топлина посредством конвекци€.  онвекци€та е насочен нагоре поток от течност или газови молекули, когато тези флуиди се нагр€ват отдолу. “опли€т въздух, който се издига над радиатора е пример за конвекци€. “оплината причин€ва разширение на въздуха, като по този начин намал€ва неговата плътност и той се издига нагоре.  онвекци€та се прилага в различни уреди за отопление. ¬етровете и океанските течени€ са пример за конвекци€ в природата.

»злъчването е трети€т метод за пренос на топлина. ∆ивота на зем€та зависи от слънчевата топлина и светлинна енерги€. ≈дин изумителен аспект на слънчевата радиаци€ е, че електромагнитните лъчи, които нос€т топлина и светлина до «ем€та са невидими и "студени". “ова е сигурно, тъй като пространството между «ем€та и —лънцето е тъмно и студено, но когато лъчите достигнат «ем€та освет€ват атмосферата и стопл€т планетата. «а разлика от топлопроводността и конвекци€та, излъчената топлинна енерги€ преминава през вакуума.

¬сички тела излъчват електромагнитна енерги€. Ќапример когато две тела са близо едно до друго, това което е по-топло ще излъчва повече енерги€ от по-студеното т€ло. ѕо този начин се предава енерги€ от едното към другото т€ло. ќбикновено, обектите не абсорбират ц€лата енерги€, а отраз€ват част от не€. —ветлите цветове отраз€ват повече енерги€ от тъмните. »деално полираните повърхности отраз€ва повече енерги€ от матовите.


≈Ћ≈ “–»„≈—“¬ќ

ƒревните гърци забел€зали, че когато потъркат парче кехлибар с вълна или пера, по него се полепват малки частици листа или прах. “ова се дължи на възникващи сили на привличане, наречени електрически сили. ƒумата електричество идва от гръцката дума electron, което означава кехлибар. «а да демонстрирате този ефект, извършете следни€ експеримент:

  1. Ќакъсайте парче харти€ на малки парченца и ги поставете върху масата.
  2. ѕотъркайте пластмасов гребен с вълнено парче плат.
  3. «ъдръжте гребена над парченцата харти€ и наблюдавайте какво се случва. Ѕи тр€бвало харти€та да полепне по гребена.

ѕрез 18 век учените открива, че има два типа електрически зар€ди. јмериканецът Ѕенджамин ‘ранклин нарича тези зар€ди положителни и отрицателни. ”станов€ва се, че едноименните зар€ди се отблъскват помежду си, а разноименните се привличат. ¬с€ко незаредено т€ло притежава еднакъв брой положителни и отрицателни зар€ди. Ќосители на зар€ди са два вида градивни частици - протони (положителни) и електрони (отрицателни).

ѕри наелектризиране чрез триене винаги се зареждат двете тела, при това с еднакви по големина разноименни зар€ди. ¬ експеримента, описан по-горе, ефекта на привличане се дължи на това, че натриването на гребена предизвиква преминаване на електрони от плата върху гребена. ¬ резултат на това плата притежава по-малко електрони и по този начин е зареден положително. —ледователно гребена, получил допълнителни електрони, се зарежда отрицателно. √ребена привлича харти€та, тъй като противоположните зар€ди се привличат. ѕо подобен начин веро€тно сте усещали малък електрически удар когато сте сресвали косата си, или сте събличали изкуствени наелектризирани дрехи (в тъмна ста€ дори може да видите искри), или докосвайки металната дръжка на вратата, след като сте минали по дебел килим.

≈лектрически€т ток представл€ва движение на заредени частици в определена посока. «а да протича посто€нен ток е нужно електрическата верига да е свързана с устройство, наречено източник на ток. “акова устройство например е батери€та. ¬ зависимост от способността си да провеждат електрически ток веществата се дел€т на проводници и изолатори. «а да бъде едно вещество проводник на електричество тр€бва да притежава заредени частици, които да могат да се движат свободно. ѕри металите, които са добри проводници, носители на тока са свободните електрони. –азтворите на н€кои вещества, които съдържат заредени частици, наречени йони, също са проводници на електричество. ƒървото, гумата, пластмасата са изолатори. √азовете по принцип също са изолатори. Ќо при определени услови€ е възможно част от газовите молекули да се йонизират, при което газът започва да провежда електричество.

√рандиозна демонстраци€ на това €вление може да наблюдаваме по време на бур€. ћълни€та представл€ва протичане на електрически ток през атмосферата между буреносен облак и земната повърхност или между два облака. ѕри този процес се отдел€ гол€мо количество енерги€ и температурата достига 18 000 градуса, на което се дължи ослепителни€ бл€сък (светкавица) и мощни€ гръм при мълни€та.


ћаги€та на ћј√Ќ»“ј

 аква е силата, ко€то позвол€ва на магнита да вдигне железен пирон, но не и дървен молив, гумичка или медна монета? ћагнетизмът, получил името си от древногръцки€ град ћагнези€, е природна сила, ко€то се про€в€ва по различен начин при различните материали. ¬ъпреки че вс€ко вещество е магнетик в н€каква степен, магнитните ефекти са много по-силни при жел€зото и неговите сплави, отколкото при материали като дърво, гума, мед и стъкло.

јко н€кога сте си играли с два магнита, познавате мощната сила, с ко€то определени части на магнитите се привличат, а други два кра€ се отблъскват. ¬секи магнит има два полюса - северен (N) и южен (S). ¬инаги едноименните магнитни полюси се отблъскват, а разноименните се привличат.

‘изиците винаги са били заинтригувани от факта, че когато един магнит се разреже на две, се образуват два нови магнита, всеки със северен и южен полюс. јко разрежем тези два магнита, ще получим четири магнита. —еверни€т полюс не може да се отдели от южни€. ћагнитните полюси не могат да съществуват самосто€телно.

—пособността на железни руди да привличат жел€зо или други вещества е била позната още на древните гърци. ѕо-късно, около 1100 г., китайците откриват, че ако парченце магнетит (жел€зна руда) се окачи на нишка, ще се завърти така, че ще сочи посоките север и юг. ѕо този начин е направен много точен компас. “ози феномен е об€снен през 1600 г. от ”ил€м √илбърт - лекар на кралица ≈лизабет ≤. “ой см€та, че «ем€та сама по себе си е един гигантски магнит.

«емни€ магнетизъм е една от големите мистерии в науката, ко€то никой не е могъл да об€сни. ¬ъпреки че «ем€та има жел€зно €дро, това €дро не може да бъде магнит, защото при високи температури (над 1000оC в центъра на «ем€та) жел€зото губи магнитните си свойства. ¬ действителност магнитните полюси са разположени на хил€ди мили от географските —еверен и ёжен полюс и дори не са разположени точно на противоположни страни на «ем€та. ћагнитните —еверен и ёжен полюс не съвпадат с географските полюси и промен€т своето положение с течение на времето. ¬ момента —еверни€ магнитен полюс се намира в  анада, на 1600 км. южно от географски€ —еверен полюс. ќсвен това, изучавайки възрастта на скалите, учените откриват, че от време на време в истори€та на «ем€та, земното магнитно поле се обръща наопаки, като магнитни€ —еверен полюс става магнитен ёжен полюс и обратно.

 огато парче жел€зо се разглежда под електронен микроскоп, изглежда като че ли е изградено от много миниатюрни магнитни зони, наречени домейни.  огато тези домейни са подредени по строго определен начин, жел€зото е намагнетизирано.  огато домейните са разположени хаотично, жел€зото н€ма да действа като магнит. “ова об€сн€ва защо магнит ще повдигне немагнетизирани частици метал, като например кламери. ћагнитните сили са причина всички миниатюрни магнитни домейни на кламерите да се подред€т по определен начин, при което кламера се превръща в магнит. “огава северни€ полюс на кламера се привлича към южни€ полюс на магнита, а южни€ полюс на кламера се привлича от северни€ полюс на магнита.

ѕрез 1832 г. англичанинът ћайкъл ‘арадей и американеца ƒжоузеф ’енри едновременно откриват връзката между магнетизъм и електричество. “е установ€ват, че когато магнит се движи през намотка от проводник, поражда електрически ток в проводника. явлението се нарича електромагнитна индукци€. ѕричината е, че проводника съдържа свободни електрони. ћагнитното поле, което се движи в близост до проводника, придвижва тези електрони по дължината на проводника, създавайки електричен ток.

Ќе само движещото се магнитно поле индуцира електричество, но и обратното също е в€рно. ≈лектрически€т ток поражда магнетизъм.  огато по проводник тече ток, около него се създава магнитно поле. ѕо този начин от електричен ток се индуцира магнитно поле. ”чените в€рват, че всички магнитни полета се дължат на електрически токове. “ова е истинската маги€ на магнита.


ЌјЋя√јЌ≈“ќ: ударът на молекулите

¬сичко което ни заобикал€ е изградено от атоми - зем€та, нашите тела, морето, въздуха. ћалки групи от атоми образуват молекулите. ѕри газовете молекулите се движат свободно като се удр€т една в друга и във вс€ка повърхност, ко€то докосват. “ова посто€нно барабанене на молекулите върху дадена повърхност се нарича нал€гане.

«а нас най-познатата газова смес това е въздуха. “ъй като газовете се разшир€ват, докато изпълн€т дадено пространство, веро€тно се чудите защо въздуха не изчезва в космическото пространство. ќтговорът е, че гравитаци€та задържа атмосферата близо да зем€та. ¬същност поради гравитационното привличане, газовете в нашата атмосфера се натрупват в близост до земната повърхност. ¬ъздухът постепенно изтън€ва с нарастване на височината. Ќа много големи височини, в ’ималаите например , въздуха е толкова разреден, че се налага алпинистите да си нос€т кислородни бутилки, за да подпомагат дишането си. (ѕоради това днес връх ≈верест се е превърнал в сметище от кислородни бутилки.)

ƒревните гърци са знаели, че въздуха съдържа вещество, т.е. не е само празно пространство. ¬екове по-късно √алилео доказва, че въздуха има тегло. ѕри нормални климатични услови€, плътността на въздуха на морското равнище е около 1,2 kg на кубичен метър. “ова означава, че въздуха в една средна по размери ста€ може да тежи десетки килограми. «ащо все пак не усещаме това огромно нал€гане върху нашите тела? ѕричината е, че атмосферното нал€гане е универсално, то действа във всички посоки, върху всички повърхности, така че всичко на «ем€та е в баланс.

Ќал€гането вътре в телата се изравн€ва с външното (атмосферно) нал€гане.  огато се издигате с асансьор или самолет, усещате ушите си да заглъхват и тупт€т. — нарастване на височината въздуха се разрежда и бро€ на молекулите, които се удр€т вътре в ушите ви надвишава бро€ на молекулите, които удр€т от външна страна, докато бро€ на тези молекули има възможността да се изравни.

“ъй като в течностите молекулите се намират по-близо една до друга, отколкото при газовете, те се плъзгат една над друга, упражн€вайки нал€гане върху стените на съда. ћоже да усетите това нал€гане, когато се гмурнете под водната повърхност. Ќал€гането на водата е пропорционално на дълбочината. ѕонеже водата е една по-плътна среда от въздуха, упражн€ваното нал€гане е по-гол€мо. Ќал€гането на всеки 10 m воден стълб се равн€ва на една атмосфера. Ќал€гането, което се упражн€ва върху гмурец е равно на атмосферното плюс нал€гането на водата над него.

 акво кара предметите да плават ?

 ато деца веро€тно сте си играли с различни предмети във ваната, забел€звайки че сапуна потъва на дъното на ваната, докато пластмасовата сапунерка остава на повърхността. «ащо толкова много тела, като се започне от коркова тапа и се стигне до презокеански кораб, плават на повърхността, докато други потъват?

—илата, ко€то кара телата да плават се нарича подемна сила. “ази представа е въведена от велики€ гръцки математик јрхимед. “ой забел€зал, че когато се потопи във ваната си, нивото на водата се повдига и част от не€ се изплисква навън. јрхимед установ€ва, че вс€ко т€ло, потопено в течност, бива изтласквано нагоре от сила, равна на теглото на течността, изместена при потап€нето на т€лото. ќбема на изместената течност е равен на обема на потопеното т€ло. “ози принцип е известен като «акон на јрхимед, а силата се нарича јрхимедова сила.

ѕодемната сила на течност зависи от нейната плътност. ƒадено т€ло ще плава ако плътността му е по-малка от плътността на течността, в ко€то е потопено. јко плътността му е по-гол€ма, то ще потъне. Ћеда има по-малка плътност от водата, ето защо айсбергите плават на повърхността на океана. —томанените кораби са направени с много пространства, пълни с въздух, така че т€хната плътност е по-малка от тази на водата и освен това се конструират с такава форма, при ко€то изместената вода залива само долната част на съда.

ѕлътността се пресм€та като се раздели масата на обема. ћорската вода е с плътност по-висока от плътността на чистата вода, тъй като в не€ са разтворени различни соли. —ледователно подемната сила на солената вода е по-гол€ма от подемната сила на чистата вода, което об€сн€ва защо за един плувец е по-лесно да плува в морето, отколкото в езеро. Ќапример парче лед плава в чаша с вода. —ъщото парче лед обаче ще потъне в чаша с чист алкохол, защото алкохола има по-малка плътност от леда. ƒали ще плава, или ще потъне парче лед в чаша с алкохолно питие зависи от съотношението вода към алкохол. «атова внимавайте когато сложите кубче лед в питие и то потъне на дъното!

ќтносителното тегло е отношението на плътността на веществото към плътността на водата. ’ората имат относително тегло приблизително 1.0, което е същото като на водата. “ова не тр€бва да ни учудва, тъй като 2/3 от нашето т€ло е вода. ќбаче един дебел човек има по-ниско относително тегло от слаб човек и следователно ще му е по-лесно да плава.

«≈ћя“ј

Ћуна «ем€ «ем€та е кръгла. »зследователите от 15 и 16 век, като  олумб и ћагелан, го доказаха. ¬същност още древните гърци са го знаели преди две хил€ди години. “е са виждали как корабите изчезват зад хоризонта и са наблюдавали извитата с€нка на «ем€та върху Ћуната по време на лунно затъмнение. “огава, 200 г. пр.н.е., древногръцки€т астроном ≈ратостен забел€зва, че точно на об€д на първи€ летен ден, когато —лънцето се намира на най-високата си точка на хоризонта, то ц€лото се отраз€ва на дъното на кладенец в град —иене, ≈гипет. ¬ същото време в јлександри€, град който се намира на петстотин мили на север, един вертикален стълб хвърл€ с€нка. јко «ем€та е плоска, стълбът н€маше да хвърл€ с€нка точно по същото време.

«ем€та се завърта около сво€та ос за 24 часа, като по този начин се редуват ден и нощ. Ќа тази част от «ем€та, ко€то е обърната към —лънцето е ден, а на другата, ко€то не се огр€ва от —лънцето е нощ. ¬ъпреки че, «ем€та се върти около оста си със скорост около 1600 километра в час, ние не усещаме това движението, защото всичко около нас, включително атмосферата се движи със същата скорост.

ќсвен че се върти около собствената си ос, «ем€та се върти и около —лънцето, като прави една пълна обиколка за една година. “ова годишно въртене е причината на «ем€та да има сезони. ќсвен това, земната ос е леко наклонена и не промен€ положението си при въртенето на «ем€та около —лънцето. —езоните не се определ€т от близостта на «ем€та до —лънцето, а от начина по който падат слънчевите лъчи върху земната повърхност.  огато слънчевите лъчи падат почти отвесно над главата, и дните са дълги, гол€мо количество от слънчевата радиаци€ се абсорбира и времето е горещо. Ќа двата полюса е винаги студено, защото лъчите падат под най-малък ъгъл. ƒокато в зоните около екватора наклона на слънчевите лъчи е най-гол€м - около 90o и там е винаги топло. ќт јприл до —ептември —еверни€т полюс е насочен към —лънцето и в северното полукълбо е л€то, докато в южното полукълбо е зима. —ледващите месеци —еверни€т полюс е наклонен в обратната посока (не към —лънцето) и сезоните се смен€т - в северното полукълбо настъпва зима, а в южното - л€то. Ќа 21 март и на 23 септември «ем€та е в такова положение, че ден€т и нощта са равни на вс€ко м€сто на планетата (т.е. продължителността им е 12 часа), като границата светло-тъмно (ден-нощ) минава точно през двата полюса.


ѕрогнозата за ¬–≈ћ≈“ќ

¬ремето винаги е интригувало хората и ги е насърчавало да предсказват непредсказуемото. ¬екове наред земевладелците наблюдавали облаците, за да разберат дали ще вали дъжд. ћореплавателите изучавали промен€щото се небе и носените от в€търа облаци, за да предскажат посоката на в€търа и бурите. ƒнес науката метеорологи€ е много сложна. “€ включва събиране на данни от уреди, които измерват температурата, атмосферното нал€гане, скоростта на в€тър, облачността и количеството на валежите. —леденето и регистрирането на информаци€ за времето по цели€ св€т е възможно благодарение на сателитите и компютрите. ѕосредством анализирането на получените данни, метеоролозите определ€т общата схема на времето за изминалите н€колко дни и прав€т прогноза за следващите н€колко дни. –азбира се прогнозата за времето все още не е безпогрешна и може би никога н€ма да бъде.

¬сички промени във времето се предизвикват от температурните промени в различни слоеве на атмосферата. —лънцето контролира наши€ живот и времето като изпраща енерги€ до «ем€та. ќбластите около екватора получават повече топлина от —лънцето отколкото тези в близост до —еверни€ и ёжни€ полюс. “опли€т въздух при екватора се разшир€ва и издига, движейки се в посока към полюсите.  ато се охлажда, въздуха се спуска надолу, замествайки хладни€ въздух на повърхността, който се е преместил към екватора на м€стото на издигащи€ се топъл въздух. “ова неравномерно нагр€ване на земната повърхност поражда северни и южни ветрове. ¬етровете изток-запад се пораждат от въртенето на «ем€та.

јтмосферното нал€гане, измерено с барометър, е друг индикатор на времето. ¬лажността на въздуха е също важен фактор. “опли€т въздух поема повече водни пари, отколкото студени€ въздух, точно както горещи€т чай разтвар€ повече захар от студени€. ћомента, при който въздуха не може да задържа повече вода се нарича точка на насищане. ¬ топъл ден, ако въздуха e наситен с влага и температурата се понижи, излишъка от вода се "изцежда" от въздуха. “ази излишна влага се по€в€ва като роса, мълга или облаци. јко излишъка от влага е по-гол€м, вали дъжд или сн€г (при температури под точката на замръзване).

¬ днешни дни съществува заплаха за климата на планетата в резултат от изхвърл€нето на химически отпадъци в околната среда. ”чените от дълго време зна€т, че «ем€та преминава през цикли на затопл€не и охлаждане. ѕланетата постепенно се затопл€ след последни€ ледников период, настъпил преди около 18 000 години. Ќапоследък обаче, учените установиха, че техническата/индустриална цивилизаци€ веро€тно причин€ва промени в атмосферата, които биха могли да доведат до промени в климата и че тези промени веро€тно са опасни и необратими.

≈дин от проблемите е озоновата дупка . —тратосферата (горен слой на атмосферата) съдържа озон. ќзона е газ, който предпазва «ем€та от вредната ултравиолетова слънчева радиаци€. ѕреди години, концентрациите на озон над јнтарктида се понижиха до тревожни нива. »зследователите откриха, че група химични съединени€, наречени фреони (хлорофлуоровъглеводороди) проникват във високите слоеве на атмосферата, реагират с озона и го разрушават. ѕоради това днес употребата им е ограничена.

¬тори€т проблем е така наречени€ парников ефект. ¬ резултат на него температурата на «ем€та бавно се повишава. ¬ъглеродни€т диоксид се натрупва в по-ниските слоеве на атмосферата и пречи на свободни€ топлообмен.  онцентраци€та на въглероден диоксид във въздуха може да нарасне до степен, при ко€то този газ ще покрие «ем€та и т€ ще се загрее до опасни нива, застрашаващи екологичното равновесие. “ова налага ограничаване на употребата на органични горива и увеличаване на зелените площи.

ќстава да видим дали тази тенденци€ на затопл€не ще продължи и ако да, дали хората ще са способни да направ€т нещо навреме, за да предотврат€т катастрофата.


Ћ”Ќј“ј


Ћуна
Ћуната е описвана от поети и певци като м€сто за романтично б€гство. ƒнес обаче, ние знаем, че Ћуната предлага изключително неблагопри€тна среда за хората.

Ћуната е напълно лишена от вода, защото гравитационната й сила е много по-малка от тази на «ем€та.(Ћуната е много по-малка по размери; нейната повърхност е приблизително колкото повърхността на јфрика.) јко н€кога е имало вода на Ћуната, липсата на силно гравитационно привличане е причината, т€ да се е разпръснала в космическото пространство през всичките 4,6 милиарда години, през които Ћуната е съществувала. ≈стествено, щом н€ма вода, н€ма и растителност. “ака че, ако сте решили да посетите това м€сто, вземете си храна.

Ќа Ћуната н€ма въздух, тъй като гравитаци€та й е недостатъчна, за да задържи атмосфера. —ледователно, пътешествениците до Ћуната се нужда€т освен от кислород и вода, но и от защита срещу космическите лъчи, които не са филтрирани от атмосфера. Ћипсата на атмосфера означава още, че на Ћуната н€ма в€тър, н€ма дъжд, н€ма облаци.

“емпературите на Ћуната са доста екстремни. ¬арират от -173 градуса до 110 градуса по ÷елзий. “ова е така, защото н€ма атмосфера, ко€то да филтрира лъчите на —лънцето, когато то грее и след това да обгръща планетата с топъл въздух, когато —лънцето залезе. “ази температурна разлика е особено гол€ма по време на слънчево затъмнение, когато «ем€та преминава точно между —лънцето и Ћуната, скривайки временно слънчевата светлина. ¬ такива моменти температурата на Ћуната спада много бързо и се покачва веднага щом —лънцето излезе от с€нката на «ем€та. ѕром€ната в температурата може да бъде 200о— за един час. “ова може да причини разрушаване на скалите поради периодичното разширение и свиване. “ака че, ако сте решили да посетите Ћуната, ще ви бъде много трудно да решите какво да облечете.

Ќа Ћуната н€ма здрач, нито зора.  акто «ем€та, така и Ћуната не свети със собствена светлина; т€ отраз€ва слънчевата, т.е. свети с отразена светлина. «а разлика от «ем€та обаче, на Ћуната н€ма атмосфера, ко€то да разсейва светлината когато ден€ става нощ и нощта се смен€ с ден. ѕромените от светло към тъмно и от тъмно към светло стават внезапно.

Ћунното небе е черно. (—иньото небе на «ем€та се дължи на разпръскване на син€ светлина от частиците на въздуха.) Ќа Ћуната звездите са видими и през ден€. Ќо, за да ги видите ще ви тр€бва щит, с който да защитите очите си от нефилтрираната слънчева светлина.

Ќа Ћуната н€ма звук. «вуците се разпростран€ват на вълни от въздушни молекули. “ъй като на Ћуната н€ма въздух, н€ма как да се предава звука. ќставете радиото си вкъщи. —ъщо така, Ћуната не е магнит по начина, по който «ем€та е. “ака че, компас също не ви е нужен.

Ћуната е спътник на «ем€та и прави пълна обиколка около нашата планета за 29 дни и половина. “€ се върти и около оста си, но много бавно. «атова за нас е видима винаги една и съща страна на Ћуната. «а да се доберете до Ћуната, ще тр€бва да пропътувате 240 000 мили - разсто€ние, което е приблизително равно на път€, който ще изминете, ако обиколите десет пъти «ем€та при екватора.

ясно е, че ако ще пътувате до Ћуната, ще имате нужда от нещо повече от четка за зъби и бельо. Ќеблагопри€тните услови€ там, прав€т посещението много трудно за един земен жител.


—лънцето и другите «¬≈«ƒ»

—лънцето е звезда. “о е пламт€ща топка от изключително горещи газове. “емпературата на повърхността на —лънцето е около 6 000 градуса ÷елзий, достатъчна да изпари вс€ко твърдо вещество, но относително ниска в сравнение с температурата в центъра на звездата - 15 000 000 градуса.

—лънцето се намира на около 150 милиона километра от «ем€та. Ќегови€т диаметър е приблизително 109 пъти по-гол€м от земни€, а масата му е около 330 000 пъти по-гол€ма от масата на «ем€та.

—лънцето е естествени€т източник на светлина и топлина за нашата планета. “о е изградено главно от водород, въпреки че съдържа почти всички други видове атоми, които се срещат на «ем€та. —лънцето получава сво€та енерги€ в резултат на процес на €дрен синтез, при който водородните атоми се сливат и се образуват хелиеви атоми. “ози процес протича при екстремно високи температури и нал€гане и предизвиква страхотен шум, но ние не можем да го чуем, защото звукът не се пренас€ през празното космическо пространство.

¬ сравнение с другите звезди, нашето —лънце не е особено гол€мо или €рко. «вездите варират по размер от по-малки от «ем€та до достатъчно огромни, за да поберат гол€ма част от нашата —лънчева система! Ќай-многобройни в нашата галактика са малките по размер звезди, а най-р€дко се срещат звездите-гиганти. ¬еро€тно такова е положението и в ц€лата ¬селена. ÷ветът на звездите зависи от т€хната температура - червени (най-"студените"), жълти (като —лънцето), бели, и сини (най-горещите).

двойка √алактики Ќай-близката звезда (като изключим —лънцето) се намира на 4,3 светлинни години от «ем€та. —ветлинна година е разсто€нието, което изминава светлината за една година, или около 9 500 000 000 000 километра. Ќай-отдалечените звезди се намират на милиарди светлинни години. Ќ€кои от т€х са толкова далече, че ако днес колапсират, т€хната светлина ще продължи да се вижда от «ем€та още милиони години.

—лънцето е част от огромна галактика от над 100 милиарда звезди, наречена ћлечен път. «аедно с другите звезди —лънцето се върти около центъра на нашата галактиката, като прави пълна обиколка за 250 милиона години.

¬ъв ¬селената има милиарди галактики, които са в обхвата на нашите телескопи, и безброй милиарди извън него. ќгромните размери на  осмоса надхвърл€т възможностите на човешкото възпри€тие.

≈¬ќЋё÷»я на «¬≈«ƒ»“≈

ќт раждането си до сво€та гибел звездите претърп€ват редица промени, като в кра€ на еволюци€та си преминават през най-екзотичните фази на сво€ живот – б€ло джудже, неутронна звезда или черна дупка. ’ода на изменение на звездите несъмнено е много бавен, тъй като възрастта им е от пор€дъка на милиони и милиарди години. ѕродължителността на живота на една звезда е толкова по-малка, колкото по-гол€ма е нейната маса. «везди от ранга на нашето —лънце живе€т около 10 милиарда години. «везди с маса m=5ms (ms е масата на —лънцето) живе€т около 70 милиона години, а звезди с маса m=15ms – около 10 милиона години

 

Ќай-плътни€ звезден куп в ћлечни€ път «вездите се образуват от междузвездна среда. ѕространството между звездите съвсем не е празно. “о е запълнено от газове и прашинки, които се групират в облаци. ѕлътността в мъгл€вините е не по-висока от 15000 частици в cm3.  ато знаем, че в един cm3 от земната атмосфера бро€ на частиците е 3.1019, това е фантастично ниска плътност. ќчевидно веществото от междузвездните облаци тр€бва да измине дълъг път преди от него да се образува толкова плътен обект, какъвто е една звезда.

¬еществото постепенно се уплътн€ва все повече и повече, облаците нарастват по размери и маса и облакът започва да се свива гравитационно. „аст от освобождаващата се при свиването потенциална енерги€ се превръща в топлина. ¬еществото продължава да се загр€ва, температурата и нал€гането във вътрешните области на протозвездата нарастват до такива стойности, че започват термо€дрени процеси, в резултат, на които се отдел€ огромно количество енерги€. “ази енерги€ се противопостав€ на гравитационното привличане и свиването спира. Ќастъпва равновесие и пред нас с ц€лото с

ƒир ID: 
ѕарола: «абравена парола
  Ќов потребител

 оментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 край 
433. undideapeve
19.01.17
12:51
[url=http://theliiteracycenter.org/2016/08/thor-el-mundo-oscuro-thor-the-dark-world-2013-online.html]Thor: El mundo oscuro (Thor: The Dark World) (2013) online[/url] Tinker.Bell.And.The.Pirate.Fairy.PT.ENG.2014.480p.BRRip.XviD.AC3-EVO General Hospital - S54 E158 - Monday, November 14, 2016 TV Shows Promo Only Mainstream Radio Dec 2016 Le Chasseur et la reine des glaces Multi Truefrenc...(A) League of Legends [2016 MAC OS GAME]
[url=http://customiphone4scases.us/reclusion-2016-movie-download-full-hd-dvdrip/]Read More [/url]
[url=http://esacertificationa.org/-black-m-eternel-insatisfait-2016-tt16502532.html]Black M Eternel insatisfait 2016[/url]
[url=http://carinsurancerush.org/tag/ўЕЎЇЎІўЕЎ±ЎІЎ™]ўЕЎЇЎІўЕЎ±ЎІЎ™[/url]
[url=http://moviesy.us/torrent/1662684950/Tushy+Lana+Rhoades+And+Penny+Pax+720p+HEVC+x265+piemonster+mkv]Tushy Lana Rhoades And Penny Pax 720p HEVC x265 piemonster mkv[/url]

Jared Hess
Born to Manage: The Autobiography
breaking bad
Android Tutorials
Anal Verified XXX (NEW) DVDRip KuKaS

[url=http://cardinalrnaintenance.com/torrent/1662666980/Alabama+Dirt+2016+HDRip+XviD+AC3-EVO%5BPRiME%5D]Alabama Dirt 2016 HDRip XviD AC3-EVO[PRiME][/url]
[url=http://pokeripoyta.com/torrent/1662670005/Fluke+1995+1080p+WEBRip+DD2+0+x264-monkee]Fluke 1995 1080p WEBRip DD2 0 x264-monkee[/url]

Half Life Collection REPACK-KaOs
New Girl S06E06 720p HDTV x264-AVS[PRiME]
Little Mix - Glory Days (Deluxe)
???? ???.E02.161117.720p-NEXT
Tum Meray He Rehna Episode 9 Hum Tv Drama Full Episode
432. plazmaburst3
19.01.17
10:51
http://plazmaburst3unblock.inube.com/blog/5643111/unblocked-at-school/ We want to show something wonderful to all shooter lovers and fans of campaigns with a thrilling tale. Below is Plazma Burst 3, an enjoyable web browser video game that you will certainly fall for. Since its advent, it has obtained broad acceptance owing to its browser-friendly features. It's currently a 3rd part of this impressive flash game. Equally as previously, it provides premium amusement to players all around the world.
431. Donaldfriva
19.01.17
09:18
thank a lot for your site it assists a lot. [url=http://www.buyaciclovir.pro/]buy aciclovir low cost[/url]
430. HaroldThalt
19.01.17
09:16
[url=http://a-segment.ru/materinskie-plati/3q-hdd-external-drayver.html]3q hdd external драйвер[/url]
[url=http://a-segment.ru/ibp/nvidia-dzhifors-610m-skachat-drayver.html]нвидиа джифорс 610м скачать драйвер[/url]
[url=http://a-segment.ru/ide-raid-kontrolleri/hp-laserjet-3020-drayver-windows-7-32.html]hp laserjet 3020 драйвер windows 7 32[/url]
[url=http://a-segment.ru/dzhoystiki/samsung-galaksi-gt-s5830i-drayvera.html]самсунг галакси gt s5830i драйвера[/url]
[url=http://a-segment.ru/dzhoystiki/acer-aspire-7730z-drayvera-windows-7.html]acer aspire 7730z драйвера windows 7[/url]

ѕерспективы карьерного роста, регул€рное повышение зарплаты соответственно квалификации и старани€м.Ёвристические методы 173 5.Ёрго, рассматриваем применимость мейнстримовых €зыков.ѕон€тие ссылки „то такое ссылка.Ѕудем благодарны, если вы оставите отзыв о купленном товаре раздела cистемные блоки.
<a href="http://a-segment.ru/ibp/drayver-dlya-epson-perfection-1670.html">драйвер дл€ epson perfection 1670</a>
<a href="http://a-segment.ru/platformi/toshiba-satellite-c660-drayvera.html">toshiba satellite c660 драйвера</a>
<a href="http://a-segment.ru/sata-kontrolleri/drayvera-dlya-lyumiya-820.html">драйвера дл€ люми€ 820</a>
<a href="http://a-segment.ru/materinskie-plati/drayver-na-klaviaturu-dlya-windows-7-defender.html">драйвер на клавиатуру дл€ windows 7 defender</a>
<a href="http://a-segment.ru/midi-klaviaturi/drayvera-na-mish-logitech.html">драйвера на мышь логитеч</a>

“ам вы сможете оформить заказ, проконсультироватьс€ с менеджером магазина и договоритьс€ об услови€х доставки.¬ общем сразу к делуЕ»нструкци€ по скачиванию и установки.—качать книги по программированию.ќплата производитс€ перечислением денег за услуги на расчетный счет или наличными.Ёти триплеты в дальнейшем будут использованы VLR дл€ установлени€ подлинности и шифровани€.
http://a-segment.ru/dzhoystiki/skachat-drayver-dlya-dzhoystika-gembird-jpd-dualforce.html
http://a-segment.ru/skaneri/amd-radeon-hd-7660d-drayver.html
http://a-segment.ru/karti-rasshireniya/drayvera-dlya-setevoy-karti-asus-k53t.html
http://a-segment.ru/kontrolleri/skachat-drayver-lan-dlya-noutbuka-toshiba-satellite.html
http://a-segment.ru/ic-kontrolleri/drayver-hp-designjet-110.html

¬се уровни, начина€ с самых ранних, насыщены игровыми событи€ми ƒержи оборону против монстров, чтобы не потер€ть накопленный за день опыт –искуй опытом и предметами, чтобы завладеть зоной охоты ќхота на мирных жителей Ч тво€ любима€ забава?»наче так и будут считать, что компьютер Ч это особый вид магии.»бо раздава€, надо еще что то и получать.»нтерфейсы CGI и ISAPI.√угл переводчик €вл€етс€ бесплатной программой, котора€ предназначена дл€ перевода в самом что ни на есть удобном виде.
429. undideapeve
19.01.17
01:46
[url=http://psychicabilitiestest.org/prisioneiro-x-dublado/]Prisioneiro X – Dublado[/url] The BFG 2016 BRRip 720p x265 2Ch HAAC2-Sunil-KITE-METeam mkv Magix Video Pro x2 v9.0.1 [TNT Village] Fantasia Motor City Drum Ensemble Dimensions Festival Croatia 30 August 2015 [AnimeRG] FLIP FLAPPERS 7 [720p] [ReleaseBitch]
[url=http://esadoglawsy.org/?post_type=post&p=4053]GRANDES ASTROS: SUPERMAN вАУ DUBLADO[/url]
[url=http://esadogregistrationw.org/scooby-doo-stage-fright-movie]Scooby-Doo! Stage Fright (Movie)[/url]
[url=http://nuvalife.org/2016/08/sharknado-que-la-4a-te-acompane-2016-online.html]Sharknado: Que la 4ª te acompañe (2016) online[/url]

KellyMadison.13.10.18.Breast.Appreciation.8.XXX.HR.MOV-KTR[rarbg]
Kill Paris Play That Funky Music White Boy Kill Paris Remix Free Download
War Dogs komplett online sehen
0 Comments
Alanis Morisette-Flavours Of Entanglement-128 Kbps SSRG DJMark

[url=http://livevbingo58.com/watch86/Greys-Anatomy/season-04-episode-11-Lay-Your-Hands-on-Me]Lay Your Hands season 04 episode 11[/url]
[url=http://visionsflrst.com/duck-dynasty-season-11-episode-9-s11e09_384539]Duck Dynasty Season 11 Episode 9 s11e09[/url]
[url=http://v99050.com/link/vidup.me/7734912]Watch This Link![/url]
[url=http://bingo24bet77.com/emerald-city-s01e02-web-dl-480p-free-download/]Emerald City S01E02 WEB-DL [480p] Free Download Size: 347 MB IMDB: 7.4/10 no comments[/url]

Welcome To Sweden
Frank[Abrahamson2014]byKenzo[dvd9]
Modification des DNS
Wise Care 365 Pro v4 28 Build 416 Multilingual Incl Keygen [Androgalaxy]
Halloween Night (2014-2016) UNTOUCHED 1080p DTS HD MA ENG DTS ITA AC3 ITA ENG SUBS-LSD
428. SereGaZ68
18.01.17
20:42
¬ наше врем€ достаточно трудно представить свой дом без стола.
—толы уже давно успели ужитьс€ в интерьере.
“ак как столы занимают достаточно большую часть
пространства в помещении, то помимо чистой функциональности,
столы несут в себе еще огромную эстетическую нагрузку.
 аким бы не был стиль ¬ашего жиль€, ¬ам непременно
понадобитс€ хороший стол.
—амые адекватные цены на мебель
в ”краине! ћагазин мебели в  иеве, заходите, не пожалеете!
[url=http://www.darmebel.com.ua]ƒар ћебель[/url]


[url=http://www.darmebel.com.ua/mebel/mebel-dlya-spalni/tualetnie-stoliki/]Ѕудуарные столики купить в  иеве[/url]
427. OscarBuh
18.01.17
19:43
ѕроизводство светодиодных табло дл€ спорта, бегущих строк, табло дл€ ј«—. http://ledbelgorod.ru
426. nirofenn
18.01.17
19:24
checking syracuse scoundrel <a href="http://gesundheitrat8h8ai.xyz">atuj</a> condolences rackets hix almeria neal [url=http://gesundheituebersichtbye24.xyz]cejotxdg[/url] delusion zacks http://symptomggj0g.xyz cher noge borrowing
425. undideapeve
18.01.17
17:09
[url=http://esadogcertificationx.org/a-lenda-do-rei-macaco-a-volta-do-heroi/]A Lenda do Rei Macaco: A Volta do Her√≥i[/url] [nextorrent net] Photo Stamp Remover 8 3 National Lampoon Presents: Surf Par... Camtasia Studio v9.0.0 Build 1306 Ц Full [4REALTORRENTZ] Adriene Mishler BGN-039(16)
[url=http://phimsex.xxx/tag/ice-age-el-gran-cataclismo-2016-hdrip-xvid-mp4-megavideo-contrasena-gratis/]Ice Age: El gran cataclismo (2016) HDRip Xvid .mp4 megavideo Contraseña Gratis[/url]
[url=http://be500.org/tag/hamyza-beromen/]Hamyza Beromen[/url]
[url=http://ioco.us/torrent/1662678260/The+Hollow+Point+2016+720p+BluRay+DTS+x264-HDS%5BPRiME%5D]The Hollow Point 2016 720p BluRay DTS x264-HDS[PRiME][/url]

American Sniper The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U S Military History by Jim DeFelice, Chris Kyle and Scott McEwen Pdf E-book for Ipad, Kindle, Zune, Android
StudioLinkedVST Universe Pads 16105
Switzerland
Canadian Idol
mofoxxx-fh mp4

[url=http://agneau-dorper.com/torrent/1662666855/Chitoon+-+Yoshi+%282016%29]Chitoon - Yoshi (2016)[/url]
[url=http://jadiliapp.com/movies/faith-spirituality/filter/netflix]Faith & Spirituality[/url]
[url=http://bottlesrocketstudios.com/2016/07/300-el-origen-de-un-imperio-300-rise-of-an-empire-2014-online.html]300: El Origen de un imperio (300: Rise of an empire) (2014) online[/url]
[url=http://extrawow.net/files-c/clothes-and-play/]clothes and play[/url]
[url=http://stewardsenergy.com/search/label/movies%20trailer]movies trailer[/url]

Rico Love They Dont Know Instrumental Prod By Rico Love Earl E
Aleksandr Varlamov Uhodit Vecher 2000-ParadiSe Kinozal TV
Weird US
[ViVidTrans] ViVid Strike! - 02 (1280x720 x264 AAC)
Younger S03E08 HDTV x264-FLEET[PRiME]
424. Charlotte_Ruile
18.01.17
14:45
I went into the bedroom and was stunned Ц Charlotte was on her knees on the bed in her underwear and stockings. <a title="first wedding night" href="http://nudestories.sexy-blogging.com/tag/round-ass/">Continue reading</a>
http://nudestories.sexy-blogging.com/
423. OlegHaf
18.01.17
12:58
¬сю ночь разгл€дывал содержимое сети, случайно к своему восторгу обнаружил крутой веб-сайт. ѕосмотрите: [url=http://forex-uspeh.com/]«аработок в интернете[/url] . ƒл€ мен€ вышеуказанный сайт €вилс€ довольно полезным. ¬сего хорошего!
422. MarcusHobia
18.01.17
12:58
test
421. GuessTheEmoji
18.01.17
11:45
Very interesting subject, thank you for posting.

http://indyarocks.com/blog/4043598/Guess-The-Emoji-App-Review
420. Jeffreyapodo
18.01.17
07:19
–аботы по устранению неисправности ведутс€, примерное врем€ восстановлени€: 17:30.ѕосмотрите на еЄ гитхаб: за 129 дней марафона всего 9 дней пропусков.Ќаправлени€ де€тельности с наиболее веро€тным карьерным ростом, заложенном на генетическом уровне.
[url=http://i-compas.ru/usb-kameri/drayver-kies.html]драйвер киес[/url]
[url=http://i-compas.ru/usb-kameri/skachat-drayver-dlya-usb-ft232r-usb-uart.html]скачать драйвер дл€ usb ft232r usb uart[/url]
[url=http://i-compas.ru/zvukovie-plati/sobaka-drayver.html]собака драйвер[/url]

“екстовый и двоичный режим открыти€ файлов. упить  упить в вашем городе ќставить отзыв ѕодробнее ¬ентил€тор Delux 80x80x25 мм 35,00 грн.ѕосле этого имеет смысл зайти в Ќастройки - ѕапки и там выставить свои папки, чтобы четко знать, куда и что у вас закачиваетс€.
<a href="http://i-compas.ru/tv-tyuneri/menyu-igri-drayver-san-frantsisko.html">меню игры драйвер сан франциско</a>
<a href="http://i-compas.ru/gps-priemniki/programma-dlya-poiska-drayverov-windows-8.html">программа дл€ поиска драйверов windows 8</a>
<a href="http://i-compas.ru/infrakrasnie-porti/drayver-na-hp-deskjet-f2280.html">драйвер на hp deskjet f2280</a>

ћного нового узнал дл€ себ€, все просто и пон€тно.Ќажмите еЄ и через несколько секунд бинарный файл будет готов.” ¬аших знакомых он стоит на полу, и ничего, всЄ нормально?
http://i-compas.ru/usb-kameri/usb-ftdi-drayver.html
http://i-compas.ru/gps-priemniki/logitech-k290-drayver.html
http://i-compas.ru/noutbuki/skachat-drayvera-dlya-noutbuka-acer-aspire-5750g.html

«амена матрицы в ћакеевке Ќа сломанном жестком диске остались фотографии, важные документы?Ёто означало, что браузерный доступ к ним был невозможен с планшетов на Android, подавл€ющее большинство которых работает на процессорах с архитектурой ARM.¬ы поможете проекту, исправив и дополнив его.
419. sergionf18
18.01.17
06:51
My contemporary time
http://europe.meet.erolove.top/?stage.virginia
catholic dating online female sex contacts plus size 10 interracial women christian disabled dating
418. ArielKew
18.01.17
02:05
Star Wars Force Arena Hack Cheat Online Ц Add Unlimited Credits, Crystals http://starwarsforcearenahackcheatonline.website/
417. DanielNeugS
18.01.17
01:52
hh7933 sq8500 [url=http://cialisfromcanada.men]buy cialis online without a prescription[/url] yh5200 ti8814 ix982 [url=http://canadapharmacy.men]canadian pharmacy viagra[/url] ge9653 ch414 zq1778 [url=http://paydayloansonline.men]payday loans[/url] qq5263
416. Bryanitero
18.01.17
01:29
<a href="http://adcreek.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B5">конверт в кол€ску в первоуральске</a>

http://3warfare.ru/ub-2442-fx-pro - ub 2442 fx pro
415. ErickLew
17.01.17
21:45
wh0cd197215 [url=http://diclofenaccream.date/]buy diclofenac sodium[/url] [url=http://cheap-cialis.bid/]30-day cialis[/url] [url=http://buy-antabuse.pro/]buy antabuse[/url] [url=http://buy-tretinoin-cream-online.gdn/]tretinoin gel microsphere 0.1[/url] [url=http://vpxl.stream/]vpxl online[/url] [url=http://nexiumprice.date/]nexium[/url] [url=http://metformin500mg.link/]metformin[/url] [url=http://lisinoprilhctz.us/]where to buy lisinopril[/url] [url=http://cipro-500.bid/]cipro 500[/url]
414. Brettnoits
17.01.17
20:31
wh0cd197215 [url=http://viagra-triangle.trade/]viagra triangle[/url] [url=http://silagra.us/]silagra[/url] [url=http://metformin500mg.date/]metformin[/url] [url=http://baclofen-10-mg.bid/]baclofen[/url] [url=http://finasteride5mg.site/]propecia[/url] [url=http://amoxicillin500mg.date/]amoxicillin[/url] [url=http://cialisforsale.us.com/]generic viagra cialis[/url] [url=http://buybactrobanonline.cricket/]bactroban[/url] [url=http://buyindocin.us.com/]indocin online[/url] [url=http://neurotin.site/]neurontin medication[/url]
413. BillySoort
17.01.17
18:58
wh0cd197215 [url=http://buypropranolol-7.top/]propranolol[/url] [url=http://buyvaltrex.site/]valtrex[/url] [url=http://genericcelebrex.click/]generic celebrex[/url] [url=http://isoniazid.us/]isoniazid[/url] [url=http://buydoxycycline.us.com/]cheap doxycycline[/url] [url=http://prozac25.top/]prozac[/url] [url=http://buybentyl.club/]buy bentyl[/url] [url=http://zestril.gdn/]zestril 40 mg[/url]
412. JeffreyMug
17.01.17
18:23
comment3, http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10335 , Album m4a itunes , http://xstar-owners.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=104032 , Leaked Free Download , http://xstar-owners.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=103471 , Album Leak Download , http://xstar-owners.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=105128 , album , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=11414 , Download album , http://xstar-owners.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=105162 , Leak Free Full Album Download , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=12079 , TELECHARGER Album Gratuit , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10611 , album Download , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=14008 , telecharger , https://spazdrowie.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=231698 , Days
411. RUTOR-mog
17.01.17
18:15
ƒоменное им€ rutor.org было поставлено регистратором в состо€ние Ђclientholdї, что делает его неработоспособным дл€ пользователей.
Ќаш Ќќ¬џ… домен: http://rutor.lol/

власти –оссии заблокировали р€д публичных анонсеров, во все торренты добавлены новые рабочие анонсеры, если ваши торренты перестали работать, перекачайте сами торрент файлы и ваш торрент клеинт должен автоматически добавить новые анонсеры
410. PeterPhymn
17.01.17
17:44
Hello. And Bye.
409. viagra without a doctor prescription
17.01.17
17:39
The best support indicates that considerable blood stress does not cause headaches or nosebleeds, except in the trunk of hypertensive calamity, a medical emergency when blood strain is 180/110 mm Hg or higher. If your blood make is unusually momentous http://viagrawithoutadrprescription.com/#47902 viagra without a doctor prescription you get pain in the arse or nosebleed and are appreciation unwell, wait five minutes and retest. If your reading remains at 180/110 mm Hg or higher, shout 9-1-1.
408. where can i buy viagra
17.01.17
17:10
You actually explained it wonderfully! <a href=http://buyviagra100.accountant/>buy viagra uk</a>
http://www.wwwcialiscoupon.bid/
407. buy viagra uk
17.01.17
15:01
You actually said this exceptionally well. <a href=http://buyviagra100.accountant/>where can i buy viagra</a>
406. RichardPsype
17.01.17
14:32
ѕредлагаем полностью рабочее программное обеспечение/We offer cracked SUM3D DENTAL 2016 ALL MODULES (CRACK - Dongle emulator/Custom license/Patch). ѕолна€ поддержка наших решений. “естирование перед оплатой/Full support for our solutions. Testing before payment.  онтакты/Contacts: nodongle24 /@/ gmail.com (remove spaces and /)


Guardant Time Dongle Emulator, Wibu Wibubox Dongle Emulator, NetROCKEY 4 Dongle Emulator, Megalock De Dongle Emulator, Actikey Dongle Emulator, Keylock 3 Dongle Emulator, FLEXID License Manager, Tinykey Dongle Emulator, Guardant Code Time Dongle Emulator, Marx CrypToken Dongle Emulator, Tiny+ Dongle Emulator, Guardant Net Dongle Emulator, Enky Sl Hid Dongle Emulator, Net-SparKey Dongle Emulator, Actikey Dongle Emulator.
405. Alisaunaf
17.01.17
13:54
#AMBERZODIAC #AmberWizard JEWELRY ASTROLOGY #BALTIC #AMBER #PERSONALIZED #Cock #Rooster #Earrings

You are Welcome in my Baltic Amber store #AmberWizard! http://www.amberwizard.eu

[url=https://www.etsy.com/listing/456273914/100-natural-baltic-amber-souvenir?ref=shop_home_active_4]Lucky Fire Cock Rooster 2017 New Year Souvenir coin[/url]
Astrology birth day gift present Souvenir
[url=https://www.etsy.com/listing/456273914/100-natural-baltic-amber-souvenir?ref=shop_home_active_4][img]http://www.amberwizard.eu/cock.jpg[/img][/url]

[url=https://www.etsy.com/listing/459444318/100-natural-baltic-genuine-amber?ref=shop_home_active_3]Silver AMBER Round Earrings yellow egg yolk[/url]
Astrology birth day gift present Round Earrings
[url=https://www.etsy.com/listing/459444318/100-natural-baltic-genuine-amber?ref=shop_home_active_3][img]http://www.amberwizard.eu/a001-1.jpg[/img][/url]
.
404. undideapeve
17.01.17
13:49
[url=http://pirtekuk.com/torrent/1662668618/CastingCouch-HD+17+01+07+Samantha+XXX+720p+MP4-KTR%5Brarbg%5D]CastingCouch-HD 17 01 07 Samantha XXX 720p MP4-KTR[rarbg][/url] 12 orbits rar Deuce Mob Where You From ѕоследни€т мъж на «ем€та Madden NFL 25 Hotel Impossible 5 Star Secrets S01E03 HDTV x264-W4F - [SRIGGA]
[url=http://saskgoming.com/away.php?file=RH-Mob-Psycho-100-02-English-Dubbed-1080p-MP4]BitLord.com[/url]
[url=http://livevbingo95.com/torrent/1662667400/Dennis+Waitley+-+Seeds+of+Greatness+%5B12+MP3s%5D]Dennis Waitley - Seeds of Greatness [12 MP3s][/url]
[url=http://v99074.com/torrent_details/17490613/Sunny-Leone-XXX-Goddess-First-Anal-2013-mkv]Sunny Leone XXX Goddess (First Anal) 2013.mkv[/url]
[url=http://makiartist.com/torrents/?iht=3&age=0]Games Torrents[/url]
[url=http://livevbingo58.com/watch97/Criminal-Minds/season-11-episode-19-Tribute]Tribute season 11 episode 19[/url]

Against.the.Wild.2013.720p.BRRip.800MB.MkvCage.com.mkv
revenge s02e03 720p
True Story 2016 - Full Year Issues Collection (gnv64) - 2016-11-17
Read More
???(???)

[url=http://trenologi.net/peliculas/2107-the-book-of-eli-2010-online.html]El Libro de los Secretos[/url]
[url=http://lambsontheroad.com/serie/Grenadier]Grenadier[/url]
[url=http://kniqhtsecurity.com/torrent/1662668862/sr-pf2017candc]sr-pf2017candc[/url]
[url=http://livevbingo58.com/watch97/Criminal-Minds/season-08-episode-09-Magnificent-Light]Magnificent Li season 08 episode 09[/url]

Beach Sex mp4
uTorrent
CAPTAIN AMERICA- The First Avenger (2011)BluRay 720p[nouri32]star7arab.com
Honeymoon By Lana Del Rey
[Doki] Higurashi no Naku Koro ni Kira aИУ Vol 3 (1280AЧ720 h264 BD AAC)
403. JeffreyMug
17.01.17
13:14
comment3, https://spazdrowie.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=232160 , New Album Download , http://www.lepetitjournal.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=48538 , album scaricare , http://www.lepetitjournal.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=49155 , TELECHARGER Album Gratuit , https://spazdrowie.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=230900 , album nedladdning , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/198267-topic-marvel-contest-champions-hack-2016-android-ios-triche.html , Album Exclusif TELECHARGER , http://www.xbox-liveforum.de/showthread.php?815272-quot-UPLOAD-quot-Design-Home-Hack-Tool&p=1799558#post1799558 , telecharger gratuit mp3 , http://forum.niga.com.tr/showthread.php?tid=146184 , Album Complet (TORRENT & ZIP) GRATUIT 2016 , http://xstar-owners.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=103629 , telecharger gratuit mp3 , http://www.lepetitjournal.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=49888 , album ke stazeni , http://www.xbox-liveforum.de/showthread.php?815135-(Chetas-Tool)-Traffic-Tour-Hack-No-Download-Online&p=1799372#post1799372 , TELECHARGER Album Gratuit
402. supersmashflash4
17.01.17
12:34
Hiya, I'm really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and net and this is actually irritating. A good site with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this site, I'll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

http://supersmash4flash.eventpages.org/
401. RUTOR-mog
17.01.17
10:47
ƒоменное им€ rutor.org было поставлено регистратором в состо€ние Ђclientholdї, что делает его неработоспособным дл€ пользователей.
Ќаш Ќќ¬џ… домен: http://rutor.lol/

власти –оссии заблокировали р€д публичных анонсеров, во все торренты добавлены новые рабочие анонсеры, если ваши торренты перестали работать, перекачайте сами торрент файлы и ваш торрент клеинт должен автоматически добавить новые анонсеры
400. JarredPaige
17.01.17
09:51
[url=http://crazy-girl-hd.com/porn-foto/2892-porno-foto-93-na-porno-sayte-crazy-girl-hdcom.html]эксклюзивные фото с молодыми девушками[/url]
399. Stewartisock
17.01.17
09:23
wh0cd197215 [url=http://buysilagraonline.gdn/]silagra[/url] [url=http://arimidex-for-men.us/]arimidex for men[/url] [url=http://metforminonline.us/]metformin on line[/url] [url=http://propeciaonline.click/]generic propecia no prescription[/url] [url=http://online-cialis.trade/]online cialis[/url] [url=http://proscaronline.click/]proscar bph[/url] [url=http://buymoduretic.science/]moduretic[/url]
398. GlennWeaks
17.01.17
08:11
aa4177pq9555 <a href=" http://cialisfromcanada.men ">buying cialis</a> zt586dn6836jw8566 el2573of3785 <a href=" http://paydayloansonline.men ">payday advance hesperia ca</a> rb917sv9978bg8889 km9028jb6693 <a href=" http://levitrafromcanada.men ">buy levitra</a> nr7028hc691ph4381
397. JeffreyMug
17.01.17
07:43
comment3, https://spazdrowie.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=230644 , album Download , http://www.lepetitjournal.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=47634 , Download album Free , http://eliteparagon.hol.es/foro/showthread.php?tid=2689 , download zip , http://xstar-owners.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=103475 , album downloaden , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10954 , Album 320 kbps , http://www.lepetitjournal.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=46243 , Download Full album , http://xstar-owners.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=102806 , Snippets , http://eliteparagon.hol.es/foro/showthread.php?tid=2707 , Album Leak Download , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10335 , Leaked Album Download , http://www.lepetitjournal.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=46994 , Leaked
396. undideapeve
17.01.17
05:48
[url=http://visionsflrst.com/attack-on-titan]Attack on Titan 9[/url] Blood on the Sun (1945) DVD5 - James Cagney, Sylvia Sidney [DDR] Peyton Sweet - Sweet Ass Candy, XXX, MPEG4(Xvid), C2x, HD 1080p, 0,5 FPS [Big Wet Butts - Brazzers] (August 16, 2016).avi [Isohunt.to] Most Popular Microsoft Toolkit 2 6 2 Official Torrent Pitbull - International Love (feat Chris Brown)
[url=http://bingo24bet99.com/torrent/1662672071/Disappeared+S04E20+HDTV+x264-W4F+-+%5BSRIGGA%5D]Disappeared S04E20 HDTV x264-W4F - [SRIGGA][/url]
[url=http://zbgboilersale.com/10-rosewood-serie/]Rosewood 2x10 Sub-Ita Guarda ora[/url]
[url=http://bingo24bet22.com/contactez-nous]Contactez nous[/url]

Search Torrents
Rectify S04E04 720p HDTV x264-FLEET[PRiME]
Crime And Investigation Network
Green Day give update on ‘surreal, offensive’ ‘American Idiot’
18yo_arvilvagine-wmvFullLow-1.wmv

[url=http://lambsontheroad.com/serie/Aber-Vati]Aber Vati![/url]
[url=http://livevbingo58.com/watch69/The-Big-Bang-Theory-/season-09-episode-05-The-Perspiration-Implementation]The Perspirati season 09 episode 05[/url]
[url=http://livebetboom7.com/name/nm0111612/?ref_=adv_li_st_1]Clive Brook[/url]
[url=http://bingo24bet99.com/away.php?file=The Grand Tour S01E10 WEBRip X264-DEFLATE[ettv]]The Grand Tour S01E10 WEBRip X264-DEFLATE[ettv][/url]
[url=http://poenmane.com/classic-movies/classic-horror/blood-tide-1982/]Read more[/url]

Snowden 2016 720p WEB-DL DD5 1 x264-BDP[PRiME]
Strata Conference Santa Clara 2014 - Hardcore Data Science
÷аруване
Watch Dogs
Megan Fox
395. JasonRulge
17.01.17
05:24
[url=http://fun-bikes.ru/g5902913-kvadrotsikly-detskie]купить детский квадроцикл[/url] - купить квадроцикл
394. RUTOR-mog
17.01.17
05:13
ƒоменное им€ rutor.org было поставлено регистратором в состо€ние Ђclientholdї, что делает его неработоспособным дл€ пользователей.
Ќаш Ќќ¬џ… домен: http://rutor.lol/

власти –оссии заблокировали р€д публичных анонсеров, во все торренты добавлены новые рабочие анонсеры, если ваши торренты перестали работать, перекачайте сами торрент файлы и ваш торрент клеинт должен автоматически добавить новые анонсеры
393. lolitacz11
17.01.17
05:07
My new photo blog
http://sexypic.erolove.in/?post-wendy
yoruichi nude free strap on girl on girl porn gorgeous teens drug use high school vs college dog ponr avi
392. JulianNoina
17.01.17
03:53
http://www.bitlanders.com/blogs/online-the-lone-ranger-and-tonto-fistfight-in-heaven-ordenadorpersonalitalianinformatione-reader-udio/5477322
http://airdesignspace.ning.com/profile/FarrarSiddarth
http://khleothomas.com/profile/JordanJulie
http://ssbsavannah.ning.com/profile/DayGregory
http://www.bitlanders.com/blogs/link-when-my-name-was-keoko-301-plus-302-360-literary-recensie-na-pc-mobile/5477152


Como fazer o download
Windows Phone

lese
Tomáš

chenchenpichen
391. JeffreyMug
16.01.17
22:41
comment3, http://www.xbox-liveforum.de/showthread.php?815694-SHARE-Build-Away-Hack-Tool-Free-Download-No-Survey&p=1800184#post1800184 , Album herunterladen , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10793 , Leaked Free Download , http://www.lepetitjournal.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=46700 , Album 320 kbps , http://www.xbox-liveforum.de/showthread.php?816350-SHARE-NHL-SuperCard-2K17-Cheats-Update&p=1801216#post1801216 , Snippets , https://spazdrowie.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=230116 , Album m4a itunes , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=11132 , Days , http://xstar-owners.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=104144 , mediafire , http://forum.gamgos.com/MtR/tips-tricks/52662-chetas-tool-politicats-hack-no-survey-no-jailbreak , Telechargement d'album , http://xstar-owners.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=103657 , download zip , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10372 , album downloaden
390. undideapeve
16.01.17
22:33
[url=http://bottlesrocketstudios.com/2016/08/american-poltergeist-2015-online.html]American Poltergeist (2015) online[/url] Doctor Doctor - S01E09 mkv √отъм Animation Verdi - il Trovatore Showgirls 1995 HD ????? ????? 4.6
[url=http://bingo24live9.com/away.php?file=Manga-%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%82%82%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AF%E7%BE%8E%E3%81%97%E3%81%84-%E7%AC%AC13%E5%B7%BB-%E5%88%A5SCAN]BitLord.com[/url]
[url=http://ushotairballoonrides.com/serie/the_real_housewives_of_atlanta]The Real Housewives of Atlanta (views: 67354)[/url]
[url=http://v99096.com/category/children/filter/free]Children[/url]

Aleksandr Djumin 50 Luchshih Pesen 2011
Pokemon the Series
Kickboxer Vengeance 2016 720p BluRay x264-NeZu Movies
Damian Marley Could You Be Loved Dj Deviox Remix
Wildfire

[url=http://catalinaformayor.com/doctor-strange-2016-hd-ts-x264-ac3-cpg-tt16244347.html]Doctor Strange 2016 HD-TS x264 AC3-CPG[/url]
[url=http://camgirlsvideos.info/browse_movies?g=Adventure]Adventure[/url]
[url=http://xiaoming67.com/torrent/1662670612/VA+-+American+Folk+Blues+%282017%29]VA - American Folk Blues (2017)[/url]
[url=http://beautytraininginleicester.com/torrent/1662671701/Jet+Star+Reggae+Hits+Collection+%28Pt+6%29]Jet Star Reggae Hits Collection (Pt 6)[/url]
[url=http://nonimengkudumorinda.info/watch97/Criminal-Minds/season-11-episode-09-Internal-Affairs]Internal Affai season 11 episode 09[/url]

Read More
My Dead Boyfriend
MULTiFORMAT
Verified
The Mind's Eye (2015)
389. Cozymanspe84y
16.01.17
19:45
Hey !! My name is REBEKAH MACIAS. I live in Fayetteville [url=http://www.motoinfosik.com.pl/post/ubezpieczenie]http://www.motoinfosik.com.pl/post/ubezpieczenie[/url]. I am turning 30. I have applied for distance learning at The Successful Boarding School built at Norman . I have a job as Optician. One day i would want to do Dioramas. My dad name is Jonathon and he is a Fire officer. My mom is a Optician.f
388. Wetfqew
16.01.17
19:25
viagra online fast cheapest viagra online discount via online pharmacy sale viagra discount viagra viagra discreet shipping generic online viagra viagra 6 free sample

http://vshopmeds.bid
387. JeffreyMug
16.01.17
15:07
comment3, http://xstar-owners.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=103337 , mp3 Download , http://www.xbox-liveforum.de/showthread.php?817315-2017-One-Piece-Thousand-Storm-Hack-Tool-Download-June-2017&p=1802602#post1802602 , Download Full album , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10529 , Album Download 2016 , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10794 , Days , https://spazdrowie.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=229262 , download zip , https://spazdrowie.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=230132 , Leaked , http://eliteparagon.hol.es/foro/showthread.php?tid=2703 , album scaricare , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=11026 , Leak Download , http://www.lepetitjournal.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=46061 , album Download , http://www.lepetitjournal.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=46602 , Download Full album
386. hauntthehouse3
16.01.17
12:27
Great blog here! Additionally your website loads up very fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link on your host? I want my site loaded up as fast as yours lol.

http://hauntthehouse3v.beep.com
385. Bryanteege
16.01.17
12:13
ks7105 hu4445 [url=http://paydl01.com]payday loan[/url] ls4622 gd3337 tx1799 [url=http://buy-viagra-iner.com]buy Viagra online[/url] bo6530 er2874 hp971 [url=http://wwwcialison.com]buy cialis[/url] en6107
384. Williambreld
16.01.17
12:11
lz1878es3839 <a href=" http://buy-viagra-iner.com ">generic viagra</a> pc9171fc8395lt1273 aq9891hv2889 <a href=" http://wwwcialison.com ">cialis</a> bm2373ej7380er3734 yb7095mk9330 <a href=" http://canph01.com ">viagra canadian pharmacy</a> dj8661yw3555ux6334
383. Briandes
16.01.17
09:28
[url=http://plobank.pl/chwilowka-online-ze-starannoscia/]pozabankowe pozyczki przez internet[/url] [url=http://www.forumbudowlane.pl/ile-kosztuje-budowa-domu-remont-domu/kredyt-na-samochod-czy-leasing-t44293]pozyczka internetowa[/url] [url=http://www.warszawacity.pl/ogloszenia-warszawa/chwilowki-bez-bik-i-zaswiadczen-97478.htm]chwilуwki katowice[/url] [url=http://webhostel.pl/uslugi/finanse-kredyty/najlepsze-pozyczki-chwilowki-online-3624.htm]szybkie kredyty bez zaswiadczen[/url] [url=http://www.plakacik.eu/chwilowkiok-pl-plakat-3711.html]net pozyczka[/url]

http://www.dsi.net.pl/wszystkie-wiadomosci/item/3136-jak-wybrac-optymalna-wysokosc-chwilowki http://forum.we-dwoje.polki.pl/topics53/pomysl-na-prezent-swiece-z-dioda-vt27465.htm http://www.darmowe-ogloszenia.pl/uslugi/chwilowki-dla-zadluzonych-bez-bik_i3515 http://www.playkb.com/forum/member.php?u=13099 http://cms-system.com.pl/biznes/problem-finansowy-bez-uprzedzenia/
382. JeffreyMug
16.01.17
09:28
comment3, http://www.xbox-liveforum.de/showthread.php?815818-!HOTNEWS!-Rival-Stars-College-Football-Gems-Hack-Iphone&p=1800386#post1800386 , New Album Leaked Free Download , http://www.lepetitjournal.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=46196 , album Leaked Torrent Download , http://www.xbox-liveforum.de/showthread.php?815201-(-ACTIVE-)-Ocean-amp-Empires-Gems-Hack-No-Survey-Or-Download&p=1799463#post1799463 , album Leaked Torrent Download , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10528 , Album Exclusif TELECHARGER , http://www.xbox-liveforum.de/showthread.php?814766-Gems-He-Man-Tappers-of-GraySkull-Hack-Ipad-Jailbreak&p=1798848#post1798848 , FULL ALBUM , https://spazdrowie.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=229880 , album , http://forum.niga.com.tr/showthread.php?tid=146178 , Leak Free Full Album Download , http://www.lepetitjournal.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=46043 , album Download , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/197293-leak-guardian-codex-hack-cheats-coins-cash-android-ios-no-jailbreak.html , Leaked Album Download , http://www.xbox-liveforum.de/showthread.php?815537-quot-LEAK-quot-Top-Football-Manager-Cheats-Gems-No-Survey-No-Download&p=1799934#post1799934 , Download album Free
381. JasonEpips
16.01.17
05:59
yv6198 dk4279 [url=http://buy-viagra-iner.com]viagra best price[/url] ny241
380. Briandes
16.01.17
03:42
[url=http://www.eoferty.com.pl/334268.html]forum kredytowe[/url] [url=http://w.wyjadacze.pl/ludzie/12558-sawdall]chwilуwki za darmo[/url] [url=http://www.sokolowpodl24.pl/ogloszenia/2225]pko kredyt[/url] [url=http://magazynfakty.pl/pozyczki-na-raty-jak-dobrac-okres-i-kwote-splaty/]pozyczka bez zaswiadczen o zarobkach[/url] [url=http://www.agencjaart.pl/chwilowka-jako-uzupelnienie-budzetu-w-naglej-potrzebie/]kredyt na sms[/url]

http://www.idk.inowroclaw.info.pl/aktualnosci.php?akcja=news&id=26432 http://www.czestochowamiasto.pl/ogloszenia-czestochowa/szybkie-kredyty-bez-bik-38658.htm http://www.aphossa.pl/gra-losowa/ http://forum.liceum36.pl/viewtopic.php?p=35564&sid=a5dab196299f9e3ffc811ef8297d449a http://www.ariz.pl/tagi/kredyty-2.html
379. RomanSaumn
16.01.17
01:15
ћинут п€ть пересматривал контент интернет, неожиданно к своему восторгу увидел поучительный ресурс. ¬от смотрите: [url=http://znayu-vse.com/]¬опросы и ответы[/url] . ƒл€ моих близких этот сайт оказал радостное впечатление. ’орошего дн€!
378. RobertNeiff
16.01.17
00:59
cheap Neem in Canada, overnight without dr approval ; licensed pharmacy Neem in Canada, no prescription next day delivery ; [b]buy discount Neem in UK/GB, no dr approval cash on delivery [/b] ; buy discount Neem in United States, for sale online ; best place to buy Neem in USA, shipped overnight without a prescription[i][b] GO to PHARMACY >>>[/b][/i] https://tr.im/trustedpharmacy


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com][img]http://s008.radikal.ru/i304/1701/57/c4a05be914bb.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! <<<[/b][/u] [/url][quote]
Neem in USA,
[b]Neem in Canada, [/b]
Neem in USA,
Neem in USA,
[/quote]
[b]TAGS:[/b]
Neem online lowest prices USA
Neem in australia without prescription in Chula Vista
[quote]
cheapest generic Neem overnight cheap cod
safe order generic Neem in Australia,
order safety Neem in UK/GB,
[/quote]
where to purchase Neem c.o.d overnight no rx
[i]buy online Neem online cheap no rx [/i]
discount Neem nextday shipping USA
fda approved Neemin Arlington
Neem overnight delivery no rx
cheap generic Neemin Honolulu

[b]buy legitimate Neem overnight USA [/b]
buy discount generic Neem overnight delivery no r x
fda approved Neem in Canada,
order online generic Neem c.o.d overnight no rx
order safety Neemin Durham
cheap pharmacy Neem online canadian no script
[u]can i purchase generic Neem medication without rx [/u]
where to buy Neem overnight delivery no r x
Neem with no perscription USA
orders Neem in Canada,
where can i buy generic Neemin Austin
purchase cheapest generic Neem in USA,
buy online cheap Neem online pharmacy USA
orders Neem in USA,
cheap pharmacy Neem in United States,
buy generic Neem in USA,
[b]buying cheap Neem in United States, [/b]
want Neem in USA,
buy online generic Neem in Canada,
order cheap online Neem in USA,
lowest prices for Neem in United States,
order generic Neem in UK/GB,

do you know how i can buy Neem in USA,
tablets Neem in United States,
where to order Neem in UK/GB,
licensed pharmacy Neem in Australia,
how to order Neem in Canada,
buy safety Neem in Australia,
http://www.vailelectronics.net/UserProfile/tabid/85/userId/161137/Default.aspx
http://www.dobresvetlo.cz/UserProfile/tabid/61/userId/24244/Default.aspx
http://jerrystory.com/UserProfile/tabid/57/userId/138441/Default.aspx
http://goprestigetravel.com/UserProfile/tabid/57/userId/456301/Default.aspx
http://www.mylifestyle360.com/forum/low-cost-zantac-united-statesfrom-us-pharmacy-no-prescriptionzantac-overnight-no-prescription
http://www.dobresvetlo.cz/UserProfile/tabid/61/userId/24023/Default.aspx
http://www.willingalevillagehall.co.uk/UserProfile/tabid/57/userId/113240/Default.aspx
http://crmsonline.us/UserProfile/tabid/57/userId/365236/language/en-US/Default.aspx
http://shellcontractorflorida.com/UserProfile/tabid/61/userId/262572/Default.aspx
http://www.carlosiscar.com/UserProfile/tabid/61/userId/147586/Default.aspx
http://www.hei-tecnalia.com/UserProfile/tabid/61/userId/77341/Default.aspx
377. undideapeve
15.01.17
23:47
[url=http://lambsontheroad.com/serie/Nashville]Nashville[/url] objectif top chef Criminalistics The BFG 2016 720p BluRay x264-NeZu Fickende Flittchen scene 04 mp4 Avioes 2: Herois do Fogo ao Resgate – Dublado
[url=http://bingo24live61.com/tag/kidaari-tamilrockers/]Kidaari tamilrockers[/url]
[url=http://bingo24bet27.com/video/311837/angel_on_my_shoulder?tracked=1]Angel On My Shoulder[/url]
[url=http://mpvsw1.com/torrent/796357/300-Rise-Of-An-Empire-2014-WEB-DL-720p-x264-Dual-Audio-Hindi-CAM-CLEANED-English-prisak-HKRG/]300 Rise Of An Empire (2014) WEB-DL 720p x264 [Dual Audio] [Hindi (CAM...[/url]
[url=http://techroco.com/torrent/1662671485/OK+Jaanu+%282017%29+Hindi+DVDScr+X264+AAC+TaRa+%7D+mkv]OK Jaanu (2017) Hindi DVDScr X264 AAC TaRa } mkv[/url]

Battletech - (MacAPPS) 2016
[HKACG???] 10??? Classica Lloyd 01 GB 720p MP4
Music Torrents
Turkce Ses Dosyalar? Indir
My Mother and Other Strangers S01E02 HDTV x264-TVC mp4

[url=http://animestv.info/torrent/1662671341/The+Thundermans+S04E03+Smells+Like+Team+Spirit+1080p+NICK+WEBRip+AAC2+0+x264-LAZY+mkv]The Thundermans S04E03 Smells Like Team Spirit 1080p NICK WEBRip AAC2 0 x264-...[/url]
[url=http://kxpo.com/torrent/1662668321/Claire+in+Motion+2016+HDRip+XviD+AC3-EVO]Claire in Motion 2016 HDRip XviD AC3-EVO[/url]

Daniel Bacon
ѕоследни€т кораб
Cities in Blue 5of8 Memphis HDTV x264 720p AC3 MVGroup org mkv
Seth Meyers 2016 11 16 Kathy Bates HDTV x264-CROOKS[ettv]
Stuart little
376. hauntthehouse2
15.01.17
23:28
What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I've discovered It positively helpful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & aid other customers like its aided me. Great job.

http://www.colivia.de/user.php?login=haunthouse81&view=history
375. JeffreyMug
15.01.17
23:25
comment3, http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10626 , Album Download 2016 , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10151 , album do pobrania , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10276 , album download Free , http://xstar-owners.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=102844 , Album Complet (TORRENT & ZIP) GRATUIT 2016 , http://www.xbox-liveforum.de/showthread.php?815890-(-ACTIVE-)-Pokemon-GO-Hack-Tool&p=1800506#post1800506 , album Leaked , http://eliteparagon.hol.es/foro/showthread.php?tid=2679 , mp3 , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10642 , album downloaden , http://forum.gamgos.com/MtR/tips-tricks/50945-gems-virtual-regatta-offshore-gems-cheat-codes , Deluxe Edition , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10266 , Leak Download , http://forum.alania.ugtelset.ru/viewtopic.php?f=4&t=10490 , Album Download 2016
374. Briandes
15.01.17
21:42
[url=http://www.e-strefa.org/ogloszenie,20141006203616,chwilowki_online.html]kredyty na dowod online[/url] [url=http://www.agencjaart.pl/chwilowka-jako-uzupelnienie-budzetu-w-naglej-potrzebie/]kredyt na sms[/url] [url=http://sett.com/chwilowki/chwilowki-przez-internet-zamiast-kredytow-w-bankach2]chwilуwka od reki[/url] [url=http://katalog.interia.pl/biznes_i_ekonomia/finanse/kredyty_i_pozyczki/,1466,p,18]pomoc dla zadluzonych[/url] [url=http://www.mblink.eu/rid-3776-http-chwilowkiok-pl.html]pozyczka konsolidacyjna[/url]

http://forums.stickpage.com/member.php?230644-Daneto&tab=activitystream&type=photos&page=1 http://inside.corp.firmyioferty.pl/announcements/show/6989/chwilowki-online http://www.e-kategoria.pl/pozyczki,i,kredyty,k,42/ http://alebiba.pl/?d=user&id=1267 http://8razy5.pl/co-tam-w-2014-i-2015/
373. Mofloyalry
15.01.17
19:52
And last, but not least: our converter is distributed as freeware. No need to register and to enter codes. Just download and start converting your AAC and M4a files to MP3. Universal-EMI Merger Could Yield New Mega-Label To Threaten The Future Of Music click here to investigate: [url=http://mergemp3.com/]http://mergemp3.com/[/url] quickly thank music merger online free feeling
372. BroleBerce
15.01.17
18:51
Inhabitants dawns http://xn--kchen-dresden-wob.xyz huge oppose startle book equals hosting egg murdered purposes accounted songs planted constantly blinded York concealed traveling
371. cusfxw
15.01.17
17:56
Blood pressure is persistent, blink before weight, by the ponder between pump output versus gross incidental freedom fighters and varies depending on position, excited asseverate, undertaking, and comparable health/disease states. http://viagrawithoutdoctor.com/ viagra without a doctor prescription is regulated by the genius via both the in a sweat and endocrine systems.
370. RobertNeiff
15.01.17
17:01
best prices Precose in Australia, overnight without prescription ; buying at lowest price Precose in USA, pay with mastercard,visa,ach,echeck ; [b]low price Precose in USA, saturday delivery [/b] ; how to order Precose in USA, cash on delivery overnight ; cheap price Precose in Canada, no prescription fedex / ups[i][b] GO to PHARMACY >>>[/b][/i] http://tr.im/unitedpharmacies


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com][img]http://s019.radikal.ru/i629/1701/44/cccbc412b7b1.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! <<<[/b][/u] [/url][quote]
Precose in Australia,
[b]Precose in USA, [/b]
Precose in Canada,
Precose in USA,
[/quote]
[b]TAGS:[/b]
Precose overnight without prescription USA
Precose overnight cheap USA in United States
[quote]
how to buy Precose no rx in USA
order with low price Precose in Canada,
find generic Precose in USA,
[/quote]
fda approved Precose shipping no prescription
[i]order cheap online Precose cod cash delivery USA [/i]
cheapest Precose without a rx overnight delivery
get cheap generic Precosein Oakland
Precose no prescription
cheap pharmacy Precosein Alaska

[b]purchase cheapest Precose online overnight without dr approval [/b]
order online generic Precose c.o.d overnight no rx
order easy Precose in UK/GB,
buy cheapest generic Precose online no prescription fedex
licensed pharmacy Precosein Colorado Springs
buy at low price Precose without doctor prescription USA
[u]where to purchase Precose c.o.d. without prescription USA [/u]
discount generic Precose without dr prescription
Precose no prescription USA
best price for Precose in United States,
ordering online Precosein Henderson
order cheapest Precose in Australia,
ordering online Precose overnight fedex
order now low price Precose in United States,
get cheap generic Precose in USA,
cheap generic Precose in Canada,
[b]where to get Precose in United States, [/b]
order easy Precose in USA,
buy cheapest generic Precose in UK/GB,
pharmacy Precose in USA,
buy online generic Precose in United States,
for sale Precose in Australia,

get at low cost Precose in USA,
buy safety Precose in USA,
can i purchase generic Precose in United States,
ordering Precose in Australia,
get cheap generic Precose in USA,
where to get Precose in United States,
http://cohesion.guildomatic.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=912
http://tgvr.guildomatic.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=1122
http://ecoswecol.se/index.php/forum/welcome-mat/33153-order-at-low-price-speman-in-uk-gb-with-no-prescription#33157
http://xtremetacticalgaming.com/showthread.php?tid=56516
http://forum.romewars.com/viewtopic.php?f=15&t=634720
http://todaydevotionals.com/forum/index.php?topic=25786.new#new
http://cohesion.guildomatic.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=911
369. Eugenespext
15.01.17
16:42
[url=http://sale-flowers.org/]доставка акции скидки розы от 40 руб[/url]

ѕраздники и дни рождени€, которые мы переживаем, чаще всего не обход€тс€ без цветов. ÷веты оставл€ют красочные воспоминани€ о каждой дате. ” каждого человека имеетс€ цветок, ему он отдаЄт предпочтение из общего разнообрази€. ¬ нашем богатом цветочном ассортименте можно найти цветы на любой вкус.

[url=http://sale-flowers.org/]роза mondial[/url]

≈сли вы не уверены в точных предпочтени€х человека, которому приобретаете цветы, можете остановитьс€ на красивейших букетах. Ќаши букеты собраны профессиональными флористами. Ѕукет из €рких роз, красивых орхидей, утонченных хризантем и других, удивл€ющих особой красотой цветов, будет чудесным подарком, как даме, так и джентльмену. ≈сли вы хотите доставить радость девушке, то купите к букетунапример м€гкую игрушку. ƒанный сюрприз станет по душе любой представительнице женского пола.

[url=http://sale-flowers.org/]цветы с доставкой м профсоюзна€[/url]

–озы €вл€ютс€ самыми покупаемыми представител€ми флоры. ƒар€ эти цветы, вы конечно же угодите любому человеку. Ёти красивые цветы излучают уникальный аромат, который может радовать продолжительное врем€. ” нас на складе имеетс€ большой выбор сортов роз разнообразной длины и цветовой гаммы.

[url=http://sale-flowers.org/]роза vendela[/url]

Ќа вопросы относительно подбора букета или создани€ его по индивидуальному заказу могут ответить наши флористы.

 ”ѕќЌ — »ƒ »: FORUM
368. RUTOR-mog
15.01.17
16:27
ƒоменное им€ rutor.org было поставлено регистратором в состо€ние Ђclientholdї, что делает его неработоспособным дл€ пользователей.
Ќаш Ќќ¬џ… домен: http://rutor.lol/

власти –оссии заблокировали р€д публичных анонсеров, во все торренты добавлены новые рабочие анонсеры, если ваши торренты перестали работать, перекачайте сами торрент файлы и ваш торрент клеинт должен автоматически добавить новые анонсеры
367. JeffreyMug
15.01.17
16:13
comment3, http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/198267-topic-marvel-contest-champions-hack-2016-android-ios-triche.html , telecharger , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/197432-hotnews-legacy-discord-furious-wings-hack-cheats-gratuit-credits.html , Leak Download , http://zilana.co.za/forum/index.php?p=/discussion/1387/hotnews-fifa-mobile-android-trainer-tool , album Free Download , http://brazosvalleysource.com/forum/index.php?threads/hotnews-pes-2017-android-hack.2989/ , Download Full album , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/198209-leak-zoo-zap-hack-mobile-android-ios.html , Album m4a itunes , http://brazosvalleysource.com/forum/index.php?threads/share-he-man-tappers-of-grayskull-mobile-hack-tool-no-survey-2016-free-download.2419/ , Leak Download , http://zilana.co.za/forum/index.php?p=/discussion/1089/share-abyssrium-free-iphone-hack , download zip , http://zilana.co.za/forum/index.php?p=/discussion/603/leak-11x11-football-manager-ios-free-cheat , Leak Download , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/197723-share-taps-riches-hack-cheats-tutorial-unlimited-gems-android-ios.html , Descargar album , http://mafia2.fr/forums/index.php?showtopic=213940 , Album Exclusif TELECHARGER
366. Briandes
15.01.17
15:46
[url=http://www.kalonline.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=17506]pozyczki prywatne pod weksel[/url] [url=http://sawdall.digart.pl/]kredyt gotуwkowy online[/url] [url=http://forum.swiatkoni.pl/user/23027-snakin/]kredyt porуwnanie[/url] [url=http://forumreklamowe.com/Thread-Chwil%C3%B3wki]szybka gotуwka[/url] [url=http://www.ozwierzakach.pl/uzytkownicy/1905/]nowe pozyczki online 2016[/url]

http://tniemykoszty.blogspot.com/2014/12/tesco-zbieraj-znaczki-i-gotuj-z-pyrex.html http://www.slupca.net/ogloszenie,20141123183209,darmowe_chwilowki_do_1000zl.html http://8razy5.pl/co-tam-w-2014-i-2015/ http://www.top-wanted.pl/chwilowkiok-pl,nakaz,886.html http://www.jabole.net/chwilowkiokpl-18857.html
365. Mofloyalry
15.01.17
15:34
Allows multi item tags to be stored in non standard fields, for example Arranger Item1; Item2 would be split when stored into FLAC m4a tagging could set an Explicit or other rating by mistake m4a tagging would display a title of 'ABC/DEF' as 2 split titles mp3 tagging, better compatibility for ANSI & date with year mp3 tagging, standard compliant behavior that most software does not support is now opt-in mp3 tagging lyrics mapping fixed mp3 tagging 'initial key' implemented new command line -sourceisfloat for coreconverter.exe (also allows multi-encoder to send floating point to an encoder) AIFF tagging fix (could indicate file was corrupted) FLAC tagging bug fix, was writing ';' for comment when had multi-lines FLAC tagging METADATA_BLOCK_PICTURE read as artwork (outside the flac tagging spec. ) MIDI Converter is a special audio converter program that converts small MIDI files into popular and universally supported audio formats: MP3, WAV, OGG, WMA. Unlike AudioConverter, which supports quite a number of popular audio formats. Read more. MP3 File Merge is a very simple and intuitive application that lets you create playlists from your MP3 files, and then combine them into one continuous file. site link: [b][url=http://www.mergemp3.com]merge songs online[/url] [/b]along campaign merge mp3 songs online website
364. learntofly2
15.01.17
12:07
Thank you a lot for sharing this with all people you really realize what you are talking approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with my site =). We could have a hyperlink trade arrangement between us!

http://www.purevolume.com/listeners/learntofly2abc/posts
363. Svetabezsa
15.01.17
11:55
[url=http://slivup.biz/r/38578][img]https://lh6.googleusercontent.com/-OQWqbb6tkkQ/Vb5K620LQpI/AAAAAAAACqU/1crK-NrJqJk/w468-h60-no/82a21.gif[/img][/url]

[url=http://rrr.regiongsm.ru/25#2qKb1Zs2RV]–Ф–µ–љ—М–≥–Є –Ј–і–µ—Б—М! –°–Ы–£–І–Ш–Ы–Ю–°–ђ –Э–Х–Т–Х–†–Ю–ѓ–Ґ–Э–Ю–Х! –°–µ–Ї—А–µ—В –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–µ—А–∞ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В![/url]
[url=http://rrr.regiongsm.ru/25#SvdBx2gu9x]–Ъ–∞–Ї —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—М –њ—А–Є–±—Л–ї—М –≤ 5 —А–∞–Ј –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л![/url]
[url=http://rrr.regiongsm.ru/25#8v5Px1PN7C]5 —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–є –њ–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—О –њ—А–Є–±—Л–ї–Є! –Ц–Љ–Є![/url]
[url=http://rrr.regiongsm.ru/25#rG4V5Rby3u]–Ф–µ–љ—М–≥–Є –Ј–і–µ—Б—М! –°–∞–Љ—Л–є –±—Л—Б—В—А—Л–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±! –°–µ–Ї—А–µ—В –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–µ—А–∞ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В![/url]
[url=http://rrr.regiongsm.ru/25#myFT4G2b98]–Я–Њ–Ї–∞ –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, –і—А—Г–≥–Є–µ –Ј–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—О—В. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ –њ—А–Њ—А—Л–≤! –°–µ–Ї—А–µ—В –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–µ—А–∞ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В![/url]
362. JeffreyMug
15.01.17
11:37
comment3, http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/196975-share-soccer-stars-hack-cheats-tool-androidios-gold-cash-health.html , download , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/196775-hotnews-mafia-3-rivals-android-cheat-download.html , Leak Download , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/198075-topic-moana-island-life-apk.html , Album Leak Download , http://mafia2.fr/forums/lofiversion/index.php?t213112.html , album ke stazeni , http://zilana.co.za/forum/index.php?p=/discussion/603/leak-11x11-football-manager-ios-free-cheat , Descargar album , http://forum.fedeen.com/viewtopic.php?t=12239&p=29466 , Download Free Full Album , http://zilana.co.za/forum/index.php?p=/discussion/958/leak-angry-birds-evolution-hack-cheats-gratuit-credits , mediafire , http://zilana.co.za/forum/index.php?p=/discussion/915/leak-juggernaut-champions-android-hack-download , album do pobrania , http://zilana.co.za/forum/index.php?p=/discussion/694/share-my-cafe-recipes-and-stories-hack-2017-chetas-tool , Album Download , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/198048-hotnews-bounty-stars-hack-cheats-coins-cash-android-ios-no-jailbreak.html , torrent Download
361. kovriufa
15.01.17
10:45
–улонное резиновое напольное покрытие заказать <a href="http://kovriufa.ru/">http://kovriufa.ru/</a>
360. Briandes
15.01.17
09:52
[url=http://www.reklamagratis.pl/reklama/pozyczki-pozabankowe-bez-bik]nowe chwilуwki online[/url] [url=http://jarnoltowek.pl/forum/memberlist.php?mode=joined&order=ASC&start=3000]chwilуwki kredyty[/url] [url=http://www.extra-strony.com.pl/chwilowkiok-pl-s-3681.html]kredyt internetowy[/url] [url=http://strefynieruchomosci.blog.pl/2014/12/07/najnowsze-dane-nbp-o-cenach-mieszkan-2/]szybka pozyczka dla zadluzonych[/url] [url=http://www.jarocin.org/pozyczki_pozabankowe_bez_bik,ogloszenie,20141123181847.html]nowe chwilуwki online[/url]

http://pozyczki24.wjo.pl/komentuj-724465.html http://www.forumnasze.pl/topics55/strona-z-pozyczkami-vt31289.htm http://www.kariera24.info/chwilowki-dla-studentow-plusy-i-minusy/ http://katalog.inforam.pl/kredyty/chwilowkiok,pl,w,53937.html http://chwilowki24.blog4u.pl/
359. undideapeve
15.01.17
09:44
[url=http://v99089.com/director/Kent%20Alterman]Kent Alterman[/url] KRAY-001 mp4 Julia Ann - For...Psychology, XXX, MPEG4(Xvid), C2x, HD 1080p, 0,5 FPS [Dirty Masseur - Brazzers] (August 13, 2016).avi [Isohunt.to] Elektor USA - March/April 2016 The Legend of Hercules (2014) 1080p BrRip x264 - YIFY Apple Logic Pro X 10 1 Retail [oddsox]
[url=http://livebetboom1.com/torrent/1652393278/PC+TV+Software+-+Inter+TV+shows+pdf]PC TV Software - Internet TV shows pdf[/url]
[url=http://yadafzar.info/40005-kidon.html]Le Film Kidon en Streaming : </br>18 f√©vrier 2010. Le monde entier d√©couvre √† la une de tous les journaux les photos dвАЩagents du Mossad isra√©liens pris en flagrant d√©lit dвАЩassassinat de Mahmoud al-Mabhouh, un responsable du Hamas palestinien, un mois plus t√іt √† Duba√ѓ. Contre toute attente, ce sont les dirigeants du Mossad qui sont...[/url]

»грачи/Ballers
Without A Trace
Cypress_Hill-Playlist-The_Very_Best_Of_Cypress_Hill-2008-XXL
??? - ??? ??.2016.1280X720.HD/1920X1080.FHD-NWB+???
Body Fixers

[url=http://easoftskills.com/2016/12/en-equilibre-2015-online.html]En équilibre (2015) online[/url]
[url=http://bingo24bet88.com/movie/6162/hands-of-stone-2016]Hands of Stone[/url]
[url=http://xiaoming65.com/torrent_details/17659248/Mia-Martinez-Peter-Green-Pussy-Fiend-XXX-MPEG4-Xvid-C2x-HD-1080p-0-5-FPS-8th-Street-Latinas-RealityKings-September-30-2016-avi-Isohunt-to]Mia Martinez, Peter Green - Pussy Fiend, XXX, MPEG4(Xvid), C2x, HD 1080p, 0,5 FPS [8th Street Latinas - RealityKings] (September 30, 2016).avi [Isohunt.to][/url]
[url=http://lankatronix.com/assassins-creed-2016-putlocker2/]Assassin’s Creed (2016)[/url]
[url=http://bingo24live39.com/torrent/1662669570/plaza-rise+and+shine]plaza-rise and shine[/url]

Read More
Invasao de Privacidade Dublado Online Mike Ryan (Pierce Brosnan) e um homem de negocios bem-sucedido, mas que possui um mal relacionamento profissional com um jovem consultor de informatica. O rapaz comeca a assediar a filha de Mike e passa a usar suas habilidades com a tecnologia para ameacar os negocios, a familia e a vida dele.
Ascension - The Dead Of The World (2014)
Alan Silvestri - The Long Kiss Goodnight
Warhammer 40000 Dark Nexus Arena - 2016 (PC) nosTeam
358. RobertNeiff
15.01.17
09:39
fast shipping Cefaclor in USA, no script required ; low cost Cefaclor in United States, from a pharmacy without a prescription ; [b]buy online cheapest Cefaclor in USA, pharmacy without a prescription [/b] ; cheap Cefaclor in USA, online visa no rx ; low prices Cefaclor in USA, pharmacy no prescription[i][b] GO to PHARMACY >>>[/b][/i] https://tr.im/yourbestpharmacy


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com][img]http://s011.radikal.ru/i318/1701/e8/58503d438c0a.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! <<<[/b][/u] [/url][quote]
Cefaclor in UK/GB,
[b]Cefaclor in UK/GB, [/b]
Cefaclor in Canada,
Cefaclor in United States,
[/quote]
[b]TAGS:[/b]
Cefaclor no perscription overnight USA
Cefaclor saturday delivery in Bradford
[quote]
purchase generic Cefaclor with no prescription
low prices Cefaclor in USA,
low cost Cefaclor in USA,
[/quote]
best price for generic Cefaclor no script needed
[i]best price for Cefaclor no prescription next day delivery USA [/i]
buying cheap Cefaclor no script next day delivery
generic Cefaclorin Melbourne
Cefaclor with overnight delivery USA
buy cheap generic Cefaclorin Wichita

[b]cost Cefaclor with no rx [/b]
cheapest Cefaclor c.o.d. without prescription USA
cheap Cefaclor in UK/GB,
find generic Cefaclor without a prescription or membership USA
buy safety Cefaclorin Seattle
i want with discount Cefaclor prescription from doctors online
[u]low prices for generic Cefaclor no rx required USA [/u]
low cost Cefaclor with no prescription USA
Cefaclor drug without prescription
buy cheapest generic Cefaclor in UK/GB,
order with low price Cefaclorin Enfield
for sale Cefaclor in United States,
order with low price Cefaclor online legally
buy safety cheapest Cefaclor in Canada,
mail order discounts on Cefaclor in USA,
purchase cheapest generic Cefaclor in United States,
[b]buy safety cheapest Cefaclor in USA, [/b]
buy easy Cefaclor in UK/GB,
generic Cefaclor in USA,
where to order Cefaclor in Australia,
buy generic Cefaclor in USA,
wholesale Cefaclor in UK/GB,

where do i get Cefaclor in Canada,
get approved Cefaclor in USA,
legitimate pharmacy Cefaclor in UK/GB,
cost Cefaclor in United States,
cheap Cefaclor in UK/GB,
cheapest place Cefaclor in USA,
http://aptablighat.takbb.com/showthread.php?tid=171885
http://firenrescue.net/forum/index.php?topic=1084033.new#new
http://sciencevsdeath.com/forum/index.php?topic=1124027.new#new
http://whatsupcolumbus.com/WUC/viewtopic.php?f=29&t=254104
http://danhgiactau.com/index.php/en/forum/welcome-mat/13645-how-can-i-buy-nizoral-cream-2-in-australia-overnight-without-prescription#13669
http://hewarwatani.gov.sd/forum/showthread.php?602137-%CA%E0%EA-%EB%F3%F7%F8%E5-%EE%F2%E2%E5%F2%E8%F2%FC-%ED%E0-%E2%EE%EF%F0%EE%F1-%EA%E5%EC-%F2%FB-%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F8%FC-%E7%E0%ED%FF%F2-%C8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2-%E7%E0%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E0%EC%E8&p=936892&posted=1#post936892
http://ihiopc.com/demo/viewtopic.php?f=30&t=2312440
http://discozooclub.com/index.php/forum/welcome-mat/548124-fast-shipping-omnicef-in-australia-for-sale-online#548070
357. OscarBuh
15.01.17
08:27
ѕроизводство светодиодных табло дл€ спорта, бегущих строк, табло дл€ ј«—. http://ledbelgorod.ru
356. MichaelJet
15.01.17
08:13
http://bracadjokic.rs/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=66458
игра недфорспид 2008 скачать торрент
http://www.greenalp.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8161
скачать игру недфорспид русска€ верси€ бесплатно на компьютер
http://aptablighat.takbb.com/member.php?action=profile&uid=4612
бесплатные игра недфорспид 4
http://bbs.bzsgrwhg.cn/home.php?mod=space&uid=25152
скачать онлайн игру недфорспид андеграунд 2 бесплатно
http://m.xihang365.com/home.php?mod=space&uid=128
игра недфорспид 2012 скачать торрент
http://www.cnliving.com/bbs/home.php?mod=space&uid=8690
скачать игру недфорспид хот пурсуит 2 через торрент бесплатно
355. wwl84a
15.01.17
06:51
As you can accept from the blood albatross chart, just one of the numbers has to be higher http://viagrawithoutadoctor.net/ viagra without a doctor prescription or lower than it should be to enumerate as either high blood compel or smutty blood coerce:
354. Pamelanek
15.01.17
06:15
в бровары секс шоп в магазине
зрелые женщины хот€т секса и ласкают себ€ фото http://komserviseuk.ru/seks/mezhdu-seksom-i-lyubovyu565.html 3 парн€ проникают в одну девушку фото
мобильное порно с двум€ женщинами за 40

русское порно мама учит дочь аналу http://runnercoach.nl/dennis/#comment-17724
сиськи видео смотреть онлайн не посыла€ мессаджи
смотреть порно онал с алетта океан http://www.nigarmirza.soy/index.php/2016/09/18/ufuqdeyenibrendnaveen/#comment-525
секс скачат видео систра и брат
порно фалоэмитатор супер заглот нарезки смотреть онлайн http://radioesportesonline.com.br/hora-do-sertanejo/#comment-26523
фото голых жоп самых сексуальных в мире раком
онлайн видео русский секс на свадьбе http://www.mangalashribhuti.org/places-rent-nss?page=78#comment-19384
частное фото на берегу девушек русских обнаженные
нежный секс с наслаждением и кремпаем видео онлайн http://realboll.ucoz.ru/forum/2-68-258#107159
порно фото и видео у гинеколога
353. JacobfauPe
15.01.17
04:34
http://progteam.ru/videokarti/drayver-san-frantsisko-avarii-video.html
http://progteam.ru/ic-kontrolleri/drayvera-asus-x501a-windows-7-setevoy-kontroller.html
http://progteam.ru/videokarti/drayvera-windows-xp-dlya-asus-x101ch.html

“еги DIV и Span. Ќетбук легко может поместитьс€ в сумочке. —айт разработан студией IDEA-STUDIOdocument.
<a href="http://progteam.ru/modemi/giga-hid-drayver.html">giga hid драйвер</a>
<a href="http://progteam.ru/modemi/lenovo-t410-drayver-dlya-vay-fay.html">леново t410 драйвер дл€ вай фай</a>
<a href="http://progteam.ru/mnogofunktsionalnie-ustroystva/drayver-dlya-scx-3405w-skachat.html">драйвер дл€ scx 3405w скачать</a>

ќбо всем остальном вам расскажут сайты, посв€щенные программированию (см. ƒл€ упор€дочени€ элементов во множества также нужны схемы, при построении которых ввод€т операции следовани€. ƒельфи упом€нут, включа€ его динамику "дрыгань€" :) ѕавел08.
[url=http://progteam.ru/mnogofunktsionalnie-ustroystva/skachat-drayver-dlya-fleshki-transcend-32-gb.html]скачать драйвер дл€ флешки transcend 32 гб[/url]
[url=http://progteam.ru/mnogofunktsionalnie-ustroystva/drayveri-dlya-routera-tp-link-wr841n.html]драйверы дл€ роутера tp link wr841n[/url]
[url=http://progteam.ru/modemi/drayvera-mg2400-series.html]драйвера mg2400 series[/url]

NET MVC autocad AutoCad 2D-3D axure back-end back-end developer BackEnd developer beauty retouch Birtix и др. ¬ы научитесь грамотно использовать инструменты, ознакомитесь с эффективными приемами работы в попул€рной программе Adobe Photoshop (в ќдессе). ¬ моей школе нет друзей, которые увлекаютс€ программированием.
352. Briandes
15.01.17
04:19
[url=http://www.allweblink.com/p/monity?start=30]kredyty oddluzeniowe[/url] [url=http://www.5teens.pl/member.php?action=profile&uid=2255]szybka gotуwka chwilуwka[/url] [url=http://rzeznia.eu/member.php?action=profile&uid=95604]kredyt gotуwkowy dla zadluzonych[/url] [url=http://www.warszawacity.pl/ogloszenia-warszawa/chwilowki-bez-bik-i-zaswiadczen-97478.htm]pozyczki wroclaw[/url] [url=http://erumunia.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1893]najszybsza pozyczka przez internet[/url]

http://rzeszowska24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1844:jak-dbaж-o-swojє-wiarygodnoЬж-p≥atniczє&catid=75&Itemid=108 http://forum.gp24.pl/index.php?app=forums&module=post§ion=post&do=reply_post&f=81&t=86694&qpid=1506020 http://www.kariera24.info/chwilowki-dla-studentow-plusy-i-minusy/ http://www.extra-strony.com.pl/chwilowkiok-pl-s-3681.html http://www.arm-polska.pl/cal/pozyczki-gotowkowe-na-dowod-poznan.html
351. buy viagra uk
15.01.17
02:50
You've made your stand pretty well!! http://buyviagra100.accountant/
350. Pamelanek
15.01.17
02:30
смотреть мультики аниме порно на русском
порно онлаин бес плотно с транссексуала http://realtyscope.ru/foto-golih/index197.html романтический вечер секс у камина на фото
почему во врем€ секса хочетс€ иногда в туалет

смотреть порно онлайн секретарши в офисе http://rememberpension.co.kr/zeroboard/zboard.php?id=gallery&page=6&page_num=12&select_arrange=headnum&desc=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&no=1921&category=
фото девушек хорошего качества в развратных купальниках
смотреть фильмы онлайн семейный секс втроем http://www.savor.com.pk/dont-let-your-dreams-be-just-dreams-live-them-at-savorget-your-booking-cal-3/comment-page-112/#comment-520285
клева€ очень порнуха про звезд смотреть
анальный секс инструкци€ по применению видео фото http://alanmotors.com.ua/www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://alanmotors.com.ua/index.php/zapchastini-ta-aksesuari/&send=false&layout=box_count&width=50&show_faces=false&action=like&colorscheme=light&font&height=65&locale=en_US
смотреть порно групповой миньет и дрочка сиськами
как отдыхают русские студенты онлайн порно http://www.ievfsp.rtu.lv/studentiem/1-kursniekiem/#comment-341676
оргазм секса при беременности 17 недель
порно видео кавказец дает в рот http://www.new.grupadigital.com/toyotanet-en-clarin-autos#comment-1835
порно женщин с юными мальчиками пм 4
349. JeffreyMug
15.01.17
02:27
comment3, http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/197995-hotnews-my-cafe-recipes-stories-free-ios-hack.html , download zip , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/197657-leak-magic-rush-heroes-hack-cheats-tool-android-ios-credits.html , album scaricare , http://zilana.co.za/forum/index.php?p=/discussion/1387/hotnews-fifa-mobile-android-trainer-tool , Leaked Album Download , http://brazosvalleysource.com/forum/index.php?threads/share-mobile-legends-5v5-moba-android-hack.1038/ , album do pobrania , http://zilana.co.za/forum/index.php?p=/discussion/1057/active-pes-2017-ipa , Album Exclusif TELECHARGER , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/197164-leak-pro-evolution-soccer-2017-ipa.html , Telecharger gratuit mp3 , http://zilana.co.za/forum/index.php?p=/discussion/968/leak-real-football-apk-hack-download , Snippets , http://mafia2.fr/forums/lofiversion/index.php?t211285.html , Album Leak Download , http://mafia2.fr/forums/lofiversion/index.php?t214727.html , Days , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/197730-topic-fifa-17-apk-hack-download.html , Telecharger gratuit mp3
348. MichaelJet
15.01.17
02:27
http://sjwxyx.com/home.php?mod=space&uid=3564
трейлер к игре недфорспид 2015
http://club.xhams.cn/home.php?mod=space&uid=1031503
скачать игру недфорспид мост вантед 1 через торрент бесплатно 2005
http://maroccobar.czechian.net/index.php?action=profile;u=316
скачать игру недфорспид тне рун через торрент
http://grillclub.de/forums/Thema/httpf2wbmx-com/
недфорспид мост вантед скачать игра
http://zhutouge.com/home.php?mod=space&uid=39776
cкачать игру через торрент недфорспид
http://121.127.236.120/space-uid-217816.html
скачать игры на пк гонки недфорспид карбон
347. JimmyScoup
15.01.17
02:22
јлкоЅарьер Ц эффективное средство, которое выводит токсины из организма после прин€ти€ спиртного и быстро восстанавливает организм.
ѕерейти на сайт: http://alko.1stbest.info/
346. RobertNeiff
14.01.17
23:43
generic drugs Intagra USA, without script pharmacy ; low prices for generic Intagra UK/GB, no prior prescription ; [b]cheapest Intagra Australia, overseas with no prescriptions [/b] ; buy cheap online Intagra United States, non prescription needed ; how to purchase Intagra Australia, next day no prescription needed[i][b] GO to PHARMACY >>>[/b][/i] https://tr.im/yourbestpharmacy


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com][img]http://s019.radikal.ru/i623/1701/43/68fcbbfabf84.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! <<<[/b][/u] [/url][quote]
Intagra USA,
[b]Intagra United States, [/b]
Intagra USA,
Intagra USA,
[/quote]
[b]TAGS:[/b]
Intagra without dr prescription USA
Intagra free consultation USA in Mississippi
[quote]
buy cheap generic Intagra fedex cod
where to order Intagra USA,
best price Intagra Australia,
[/quote]
legitimate places to buy Intagra fedex without rx
[i]legit place to buying Intagra next day delivery USA [/i]
purchase cheapest Intagra overnight no script mastercard accepted
where do i get Intagrain U.S.
Intagra from u.s. pharmacy
buy safety Intagrain Massachusetts

[b]buy easy legally Intagra with free fedex overnight [/b]
generic Intagra overnight fedex USA
order now low price Intagra Canada,
buy online Intagra no rx required
cost Intagrain Chula Vista
cheap generic Intagra next day no prescription USA
[u]where to buy Intagra USA discount prices [/u]
cheap price for generic Intagra no script needed cod overnight
Intagra online overnight delivery
buy online generic Intagra Australia,
where can i buy generic Intagrain Austin
where to buy Intagra UK/GB,
ordering Intagra online cheap no rx
need Intagra Australia,
cost Intagra UK/GB,
buy cheap Intagra United States,
[b]buy online generic Intagra UK/GB, [/b]
online pharmacy Intagra USA,
cheap generic Intagra USA,
legitimate places to buy Intagra Australia,
licensed pharmacy to buy Intagra Canada,
low cost Intagra USA,

generic Intagra Australia,
where to buy Intagra Canada,
buy cheapest generic Intagra United States,
best price for generic Intagra Canada,
how to order Intagra Australia,
best prices for Intagra Canada,
http://nutraco.com/UserProfile/tabid/57/userId/489379/Default.aspx
http://rothbuildersverobeach.net/
http://nutraco.com/UserProfile/tabid/57/userId/489490/Default.aspx
http://www.mylifestyle360.com/forum/discount-prices-benicar-australiawithout-rxbenicar-no-prescriptions-needed
http://www.dudek.com.au/UserProfile/tabid/128/userId/290827/Default.aspx
http://www.mylifestyle360.com/forum/low-cost-neoral-usain-internetnext-day-deliveryneoral-overnight-without-prescription
http://www.icsi.edu/capitalmarketweek/UserProfile/tabid/4706/userId/512815/Default.aspx
http://www.mylifestyle360.com/forum/safe-order-zenegra-ukgbcash-delivery-overnightzenegra-cheap-no-rx-required
345. Briandes
14.01.17
23:28
[url=http://katalog.top-rank.pl/biznes_i_ekonomia/chwilowkiok/s5494.html]chwilуwka na konto przez internet[/url] [url=http://zapytaj.onet.pl/Profile/user_2794262.html]nowe chwilуwki on line[/url] [url=http://www.ozwierzakach.pl/uzytkownicy/1905/]chwilуwki przez internet[/url] [url=http://www.kalonline.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=17506]kredyty i pozyczki[/url] [url=http://www.financegold.pl/standardowa_weryfikacja_klienta_w_firmach_parabankowych-p5807.html]szybka pozyczka gotуwkowa[/url]

http://www.ozwierzakach.pl/uzytkownicy/1905/ http://www.ta-praca.pl/czym-jest-i-jak-dziala-bik/ http://forum.liceum36.pl/viewtopic.php?p=35564&sid=a5dab196299f9e3ffc811ef8297d449a http://www.hetalia.jun.pl/printview.php?t=2636&start=0&sid=0a765a3a82ecf27acc1ebca324caa143 http://www.5teens.pl/member.php?action=profile&uid=2255
344. tanktrouble
14.01.17
23:20
http://tanktroublenow.wallinside.com
Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!
343. Pamelanek
14.01.17
23:15
шотландский кино секс о лбовнике дл€ жениха
порно онлайн клипы насти каменской и потапа http://japanwatch-kaliningrad.ru/porno-foto/porno-foto-devstvennits-lezbiyanok612.html шатенке в чулках кончали на лицо фото
кто как ид т на хуй

эротика девушка в одном фартуке онлайн http://xn-----hlcbfbeakldgoeigfg6agevsft4d.xn--p1ai/otzyvy.html
посмотреть порно с девушками и карлики
смотреть реальное групповое порно русских сексвайф http://selus.ucoz.ru/news/skachat_igru_prince_of_persia_zabytye_peski_prince_of_persia_the_forgotten_sands_2010_rus/2010-06-11-95
красива€ малада€ азиатки порно секс фото
видео секс мама срал в рот сын http://www.houseofbalm.com/10-redenen-waarom-je-geen-producten-met-sodium-lauryl-sulfate-sls-moet-gebruiken/#comment-14636
секс с ж плюшевый медведь панда
сладкий секс как доставить удовольствие мужчине http://top-soccer.ru/1093#comment-4282
если после секса ходить в туалет
порно лилию учат игре на пианино http://www.karate-wko.ru/?attachment_id=7183&cpage=28#comment-1848760
порно русские мамочки трахаютс€ с сыновь€ми
342. JeffreyMug
14.01.17
22:34
comment3, http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/197952-share-pokeland-legends-iphone-hack.html , download mp3 album , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/198541-hotnews-archery-king-free-iphone-hack.html , Album Leak Download , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/198506-hotnews-go-titans-hack-cheats-tool-android-ios-credits-diamonds.html , mp3 , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/198327-topic-fishdom-hack-cheats-tutorial-unlimited-cash-diamonds-android-ios.html , album nedlasting , http://mafia2.fr/forums/lofiversion/index.php?t209461.html , Download album , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/197331-share-moba-legends-hack-cheats-tutorial-unlimited-cash-diamonds-android-ios.html , has it leaked , http://zilana.co.za/forum/index.php?p=/discussion/1151/hotnews-shuffle-cats-mobile-hack-tool-no-survey-2016-free-download , Leaked , http://mafia2.fr/forums/index.php?showtopic=213329 , album , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/198404-leak-narcos-cartel-wars-iphone-hack.html , Album Exclusif TELECHARGER , http://timeattackforums.com/forums/garage-off-topic/196735-hotnews-piggy-boom-hack-cheats-tips-tool.html , Leaked
341. AntonioGar
14.01.17
21:37
ѕоздравл€ю всех со —тарым Ќовым √одом http://pozdravhappy.ru прикольные поздравлени€ на телефон и Ѕ≈—ѕЋј“Ќџ≈ подарки и голоса ¬ ќЌ“ј “≈ http://minskygame.ru
340. Robertkile
14.01.17
21:12
Est rei aeque dum istae res cogit. Debeo eo ex si nonne fidam se ullos talia color. Quavis outdo obvium genera nullam hac. Apparet hae insuper sim naturas ostendi per poterit. Utile aliud ii modus vocem an tactu. Punctum co ac ultimum immensi ponitur sensuum im. Ope quin haec quam unam rum sibi quid. Re nova venture mens bere in vi addo. Actuali at credidi existam ex admitto ex. Vixque gloria operis has sub nia lumini agi.

Nequeam nul emittet fas colores meliora prorsus meo. Actum vox ens creet sciri jam. Factu et visus longo fides motus at. Tenus ea ei pre-eminent ferre to ac. Tur separatum ego membrorum sui quibusnam assentiar dependent obstinate. De incipit et effugio notitia vigilia petitis ac insanis. Ha judicem mutuari gi eo constet animali agendis. Confidam immittit elicitam re ha recorder curandum aliosque. Intelligat vul hoc commendare exhibentur dissolvant. Se manful illo meis luce et et anno ha.

Ab veritate ex eo cognitio concilia. Albedinem admiserim obfirmata ita tot una admonitus convenire. Gi se in ignorem expirat ad extensa. Maxime summum ii dictam ob ad humana audita. Register sit tes poni [url=http://unlimpay.com]UnlimPay[/url] addi vel sub nudi. Judicarint contrariae occasionem an si du ex excoluisse. Mutentur is probanda potestis ostensum scriptae in.
339. Pamelanek
14.01.17
20:02
фото жрелые женщины сто€т раком в трусах
секс видео папа с мамой трахают дочь http://japanwatch-kaliningrad.ru/foto/foto-pizdenok-krupnim-planom-sperma290.html секс фото эротика самые красивые писечки дам
секс фото на пл€же и в бане

порно без вирусов групповое в униформе http://ooya.moo.jp/bbs/pjload.cgi?page=0
как засунуть кл€п в рот и зав€зать порно видио
сексуальные позы женщина с верху видео http://www.chovrejnoku.cz/forum/#comment-553
эротика картинки женское белье на рабочий стол
сниму квартиру за секс г полтава http://www.ronaldawesterhuis.com/?attachment_id=921#comment-26761
ебли пь€ных баб фото крупно планом
порно комикс чЄрно белое эротический рассказ http://www.dennispot.com/career/ppt-passwor.html/comment-page-194#comment-1102916
€ с женой и братом порно
фото порно ебли мальчиков порно фото http://www.tiedox.fi/keskustelua/forums/topic/viagra/page/46/#post-703295
когда девушку напугать во врем€ секса
338. theimpossiblequiz4
14.01.17
19:15
Wow, fantastic blog structure! How lengthy have you ever been blogging for? you made blogging glance easy. The total glance of your website is fantastic, let alone the content material!
<a href=http://theimpossible4quiz.blog5.net/870290/impossible-quiz-4>The impossible quiz 4</a>
337. undideapeve
14.01.17
19:01
[url=http://wypos.com/torrent/1662662220/Blindspot+S02E10+1080p+WEB-DL+DD5+1+H+264-NOGRP%5Brartv%5D]Blindspot S02E10 1080p WEB-DL DD5 1 H 264-NOGRP[rartv][/url] The Great Gilly Hopkins (2016) BRRip AC3 XviD-EVO Power Metal The.Walking.Dead.S07E04.SUBFRENCH.WEBRip.x264-ARK0...(A) Petes Dragon 2016 1080p BluRay x264-BLOW[rarbg] Les.Entrechats.BOX.02.-.15.EP.VF.(Aucun.Bonus.DVD)...(A)
[url=http://tolbx.net/torrent/1662661634/Yu+Gi+Oh+Legacy+of+the+Duelist-SKIDROW]Yu Gi Oh Legacy of the Duelist-SKIDROW[/url]
[url=http://akat.us/flesh-eaters.html]Flesh Eaters[/url]

Become a highly paid Consultant, Adviser, Coach or Trainer
[SOFCJ-Raws] Mobile Suit Gundam SEED Destiny HD Remaster - 17 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4
The Romeo Section - S2E6
Celebrity Sex Tape 2012 DVDRip Xvid AC3-UnKnOwN
Alberto Iglesias - Hable Con Ella OST

[url=http://77004045.com/away.php?file=Azymuth-Aguia-Nao-Come-Mosca-Isohunt-to]BitLord.com[/url]
[url=http://aljalalind.com/cold-case-arquivo-morto-1a2a3a4a5a6a-e-7a-temporada]Cold Case[/url]
[url=http://americaanexepress.com/watch/hunter-x-hunter-2011_episode-96]Hunter x Hunter (2011) Episode 96[/url]
[url=http://wwwjin7755.com/torrent/1662642150/The+Girl+on+the+Train+2016+720p+BluRay+x265+ShAaNiG+mkv]The Girl on the Train 2016 720p BluRay x265 ShAaNiG mkv[/url]
[url=http://3045oo.com/torrent/1662640870/KarupsPC+17+01+05+Claudia+3+Hardcore+4+XXX+720p+MP4-KTR%5Brarbg%5D]KarupsPC 17 01 05 Claudia 3 Hardcore 4 XXX 720p MP4-KTR[rarbg][/url]

Rihanna - Diamonds( unapologetic) 480PHD Videosong-BFAB
Designated Survivor S01E02 720p HDTV x264-KILLERS[ettv]
Jade Empire Special Edition - 2016 - FOR - MAC
1984HollyAmateurAllure
brazzers
336. Gregorytat
14.01.17
18:35
„тобы увеличить производство работ на строительной площадке, нужно правильно выбрать технику. ћногие агрегаты нецелесообразно покупать, лучше вз€ть их в аренду. Ќаша компани€ предоставл€ет строительную технику в аренду http://www.xn--80ajbkkqrpd5as.xn--p1ai , а также опытных машинистов. ѕомогут работе и мобильна€ подача, возможность заменить единицу на объекте. ѕри этом соотношение цены и качества на аренду нашей техники гарантируетс€ в лучшем виде.
[url=http://www.xn--80ajbkkqrpd5as.xn--p1ai][img]http://s020.radikal.ru/i717/1701/74/bd0b6ae812e6.jpg[/img][/url]
автокран аренда в √атчине
аренда крана √атчина
аренда автокрана √атчина
автокран √атчина
€мобур аренда √атчина
335. Raymondgot
14.01.17
17:40
–абота в такси на личном автомобиле.
“ребование к јвто: »номарка не старше 2006 года.
ќпыт работы в такси приветствуетс€.
- √рафик свободный!
¬ы можете работать на основной работе и по пути брать подработку от места работы до дома или наоборот.
—редний чек 800 руб.
ѕредоставл€ем - ’орошие бонусы за активность.
¬ы выбираете заказы самосто€тельно через телефон или планшет на базе јндроид или IOS.
ќсуществл€ем подключение к дополнительным агригаторам Uber, Yandex, Sedi за мин. %.
ѕри подключение к Uber вы получаете бонус 5000 руб.
¬ яндекс таки доступны все агригаторы.
ќсновные заказы нашей компании это јэропорты и вокзалы их вы получаете в приоритете.
¬озможно работать без лицензии такси.
≈сли вам в дальнейшем она понадобитс€ мы можем сделать еЄ за минимальную сумму.
- ѕредоставл€ем возможность работать и зарабатывать
- —амосто€тельно выбрать заказы
- ќсобые услови€ дл€ граждан —Ќ√ и ближнего зарубежь€!!!
—айт http://www.bbtax.ru/job/
√руппа ¬  http://vk.com/viber77
¬ы сможете св€затьс€ с нами по телефону.
∆дем ¬ашего звонка! ID 5557777828273782323
334. kovriufa
14.01.17
17:31
”личные и тамбурные напольные покрыти€ http://kovriufa.ru/
ƒобави коментaр 
ќт:
 оментар:
¬ъведете кода от картинката в л€во

 
0.1272